Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2068-МИ/НР
София, 10 септември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Първомай, област Пловдив

Постъпило е заявление с вх. № МИ-06-278/10.09.2015 г. от Катя Николаева Попова - упълномощен представител на партия „ГЕРБ", за промяна в състава на ОИК - Първомай, като на мястото на Елена Йорданова Благоева - председател на комисията, да бъде назначена Руска Петрова Димова и на мястото на Димитър Петков Янчолов - член на комисията, да бъде назначена Снежана Николова Недева.

Към заявлението са приложени: заявление от Елена Йорданова Благоева за освобождаването й като председател на комисията и заявление от Димитър Петков Янчолов за освобождаването му като член на комисията; декларация по чл. 81 във вр. с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Руска Петрова Димова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Първомай, област Пловдив, Елена Йорданова Благоева, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Първомай, област Пловдив, Димитър Петков Янчолов, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Първомай, област Пловдив, Руска Петрова Димова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Първомай, област Пловдив, Снежана Николова Недева, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1830-НС / 27.03.2023

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрич

  • № 1829-НС / 27.03.2023

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1828-НС / 27.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от Асоциация „Прозрачност без граници“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения