Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2067-НС
София, 16 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“, подписано от Димитър Александров Митев – представляващ коалицията, заведено под № 5 на 12 февруари 2021 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Към заявлението са приложени:

1. Решение за образуване на коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ от 02.02.2021 г. между партия „Българска социалдемокрация – Евролевица“ – „БСДЕ“, партия „Европейска сигурност и интеграция“ (ЕСИ) и партия „Родолюбие 2000“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии.

Коалицията ще се представлява от председателя Димитър Александров Митев.

2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА“ – „БСДЕ“, издадено на 01.02.2021 г. от СГС, VI-13 състав, по ф.д. № 5930/1998 г.

3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ“ (ЕСИ), издадено на 27.01.2021 г. от СГС, VI-8 състав, по ф.д. № 3595/2001 г.

4. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „РОДОЛЮБИЕ 2000“, издадено на 01.02.2021 г. от СГС, VI-1 състав, по ф.д. № 10615/2000 г.

5. Удостоверение № 48-00-309 от 03.02.2021 г. на Сметната палата на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА“ – „БСДЕ“ за внесени от партията финансови отчети за 2017, 2018 и 2019 г.

6. Удостоверение № 48-00-282 от 02.02.2021 г. на Сметната палата на партия „ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ“  (ЕСИ) за внесени от партията финансови отчети за 2017, 2018 и 2019 г.

7. Удостоверение № 48-00-311 от 03.02.2021 г. на Сметната палата на партия „РОДОЛЮБИЕ 2000“ за внесени от партията финансови отчети за 2017, 2018 и 2019 г.

8. Образец от подписа на представляващия партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА“ – „БСДЕ“.

9. Образец от печата на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА“ – „БСДЕ“.

10. Образец от подписа на представляващия партия „ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ“ (ЕСИ).

11. Образец от печата на партия „ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ“ (ЕСИ).

12. Образец от подписа на представляващия партия „РОДОЛЮБИЕ 2000“.

13. Образец от печата на представляващия партия „РОДОЛЮБИЕ 2000“.

14. Образец от подписа на представляващия коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“.

15. Вносна бележка от „УниКредит Булбанк“ АД от 11.02.2021 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ.

16. Банкова референция изх. № 0652-64-001516/05.02.2021 г. от „УниКредит Булбанк“ АД, за актуална банкова сметка на името на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА“ – „БСДЕ“, по която ще се обслужва предизборната кампания на коалицията.

17. Името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания.

18. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 5040 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината по следния начин: Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000).

От протокол с вх. № НС-04-03-16 от 15 февруари 2021 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“.

Налице са изискванията на чл. 139 – 141 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Решение № 1961-НС от 27 януари 2021 г. и Решение № 1968-НС от 29 януари 2021 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ за участие в изборите за народни представители на 4  април 2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Наименованието на коалицията се отпечатва в бюлетината по следния начин: Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000).

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

КИ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения