Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2067-МИ/НР
София, 10 септември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Балчик, област Добрич

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-117/10.09.2015 г. от Мехмед Расим - председател на партия Движение за права и свободи" в община Балчик, област Добрич, за промяна в състава на ОИК - Балчик, като на мястото на заместник-председателя на комисията Етем Ренгюналов Етемов е предложено да бъде назначена Есин Юзеир Адил като заместник-председател на ОИК в община Балчик.

Приложено е заявление за отказ от Етем Ренгюналов Етемов; декларация по чл. 81 във вр. с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за висше образование на Есин Юзеир Адил.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на ОИК - Балчик, област Добрич, Етем Ренгюналов Етемов, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК - Балчик, област Добрич, Есин Юзеир Адил, ЕГН ..

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения