Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2065-МИ/НР
София, 10 септември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Априлци, област Ловеч

По електронната поща на ЦИК с вх. № МИ-06-246 от 07.09.2015 г. е постъпила молба от Николай Михайлов Михов - упълномощен представител на коалиция „България без цензура", с приложени сканирани копия на молба от Донка Кирилова Кокошарова и пълномощно. Направено е искане да бъде заменен назначеният за член на ОИК - Априлци, Донка Кирилова Кокошарова с посочения от същата коалиция резервен член Мая Кръстева Геневска.

На 9 септември 2015 г. в Централната избирателна комисия са пристигнали в оригинал молбата от Николай Михайлов Михов и молбата от Донка Кирилова Кокошарова, с която същата заявява, че желае да бъде освободена като член на ОИК в община Априлци.

Към преписката за назначаване на ОИК в община Априлци се съхраняват в оригинал декларация по чл. 81 във вр. с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Мая Кръстева Геневска.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Априлци, област Ловеч, Донка Кирилова Кокошарова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Априлци, област Ловеч, Мая Кръстева Геневска, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2997-МИ / 27.02.2024

    относно: оспорване на решение № 1138-МИ/19.02.2024 г. на ОИК – Столична от Радио и телевизия „Истина и Свобода“

  • № 2996-МИ / 27.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Главаци, община Криводол, област Враца

  • № 2995-МИ / 27.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на община Панагюрище, област Пазарджик

  • всички решения