Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2064-МИ/НР
София, 10 септември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Ямбол, област Ямбол

Постъпило е писмо по електронната поща на ЦИК с вх. № МИ-15-308 от 10.09.2015 г., с приложено предложение от Галин Славчев Костов - преупълномощен представител на партия „ГЕРБ" - Ямбол, за промяна в състава на ОИК - Ямбол, като на мястото на Гочо Петков Димов - председател на комисията, да бъде назначена Екатерина Антонова Янева - член на ОИК. На мястото на Екатерина Антонова Янева - член на ОИК, да бъде назначена за член на ОИК Ямбол Кристина Георгиева Генова - резервен член на ОИК.

Към предложението са приложени: уведомление от Гочо Петков Димов за прекратяване на правомощията му като председател на ОИК - Ямбол, по лични причини; декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и чл. 81, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Ямбол, област Ямбол, Гочо Петков Димов - председател на ОИК Ямбол.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Ямбол, област Ямбол, Екатерина Антонова Янева - досегашен член на ОИК Ямбол.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Ямбол, област Ямбол Кристина Георгиева Генова - резервен член на ОИК Ямбол.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения