Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2063-МИ/НР
София, 10 септември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

Постъпило е писмо с вх. № МИ-10-118/10.09.2015 г. от Христо Стоянов Христов - упълномощен представител на ПП „АБВ" и коалиция „АБВ", за промяна в състава на ОИК в община Болярово, област Ямбол с предложение на мястото на Пролетка Райкова Петрова - член на ОИК, да бъде назначена Цветомира Петрова Калмукова, ЕГН ...

Към писмото са приложени: заявление от 09.09.2015 г. от Пролетка Райкова Петрова да бъде освободена като член на ОИК в община Болярово; декларация по чл. 81 във вр. с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от диплома за завършено висше образование на Цветомира Петрова Калмукова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА Пролетка Райкова Петрова като член на ОИК в община Болярово, област Ямбол.

НАЗНАЧАВА Цветомира Петрова Калмукова, ЕГН .., за член на ОИК в община Болярово, област Ямбол.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1830-НС / 27.03.2023

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрич

  • № 1829-НС / 27.03.2023

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1828-НС / 27.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от Асоциация „Прозрачност без граници“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения