Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2061-НС
София, 15 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: процедура за възлагане на обществена поръчка „публично състезание“ по чл. 18, ал. 1, т. 12 с предмет: „Изготвяне на аудио и аудио-визуални произведения (клипове) и други аудио-визуални и дигитални материали за провеждане на разяснителна кампания от Централната избирателна комисия за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.“

На основание чл. 57, ал. 1, т. 32 във връзка с § 3 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, чл. 20, ал. 2, т. 2, чл. 18, ал. 1, т. 12 и чл. 178 – чл. 181 от Закона за обществените поръчки, във връзка с Решение № 1985-НС от 03.02.2021 г. на Централната избирателна комисия за откриване на процедурата, Заповед № 2-АД от 12.02.2021 г. на председателя на Централната избирателна комисия за назначаване на комисия за провеждане на процедурата, отразените резултати в Протокол № 1 от 12.02.2021 г., Протокол № 2 от 15.02.2021 г. и Протокол по чл. 181, ал. 4 от 15.02.2021 г. от работата на комисията, протоколно решение по протокол № 289 от 15.02.2021 г. на ЦИК и предвид следните МОТИВИ:

1. Извършените подбор на участниците, разглеждане, оценка на офертите и провеждане на преговори, отразено в Протоколи № 1 и № 2 и Протокол по чл. 181, ал. 4 ЗОП.

2. Предложените в офертите на участниците условия за изпълнение на поръчката, Централната избирателна комисияа

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА класирането на участниците в „публично състезание“ по чл. 18, ал. 1, т. 12 с предмет: „Изготвяне на аудио и аудио-визуални произведения (клипове) и други аудио-визуални и дигитални материали за провеждане на разяснителна кампания от Централната избирателна комисия за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.“, както следва:

Първо място – „АДВЕР ТЕХ“ ООД, с комплексна оценка от 100 точки

ОПРЕДЕЛЯ за изпълнител на обществената поръчка класираният на първо място участник: „АДВЕР ТЕХ“ ООД.

ОТСТРАНЯВА на основание чл. 107, т. 5 ЗОП от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка „ПРЕМИЕРСТУДИО ПЛЮС“ ООД тъй като офертата не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност.

МОТИВИ:

Офертата на участника „ПРЕМИЕРСТУДИО ПЛЮС“ ООД не е декриптирана в определеният за това срок, посочен в графика на поръчката в ЦАИС ЕОП.

Съгласно чл. 9л, ал. 5 от ППЗОП, участници, които не са декриптирали офертите си в периода от изтичането на срока за получаване на оферти до обявените дата и час за тяхното отваряне, се отстраняват от участие на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП.

На основание чл. 22, ал. 10 от ЗОП в тридневен срок от издаване на настоящото решение участниците да се уведомят за решението чрез съобщение на техните потребителски профили в платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП, към което е прикачено настоящото решение.

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 и т. 11 от ЗОП и чл. 19а, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 4 от ППЗОП, решението и протоколите от работата на комисията за провеждане на процедурата да се публикуват едновременно в Регистъра на обществените поръчки и на профила на купувача в деня на изпращане на решението.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок от публикуването му съгласно § 3, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

КС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 1928-МИ / 31.05.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

 • № 1927 / 29.05.2023

  относно: определяне на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на 12 837 комплекта специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

 • № 1926-МР / 29.05.2023

  относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в община Златоград, област Смолян, на 9 юли 2023 г.

 • всички решения