Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2060-НС
София, 15 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Десети изборен район – Кюстендилски

Постъпило е предложение с вх. № НС-10-39 от 14.02.2021 г. от Емил Венев – упълномощен представител на ДПС, за промени в състава на РИК в Десети изборен район – Кюстендилски. Предлага се на мястото на Десислава Миладинова Златкова – заместник-председател на РИК, назначена с Решение № 2023-НС от 11 февруари 2021 г. на Централната избиртелна комисия, да бъде назначена за заместник-председател на РИК в Десети изборен район – Кюстендилски, досегашният член Александра Колева, а за член да бъде назначена Миленка Цекова Стоянова от списъка на предложените резервни членове.

Към предложението са приложени: заявление от Десислава Миладинова Златкова за освобождаването й като член на РИК в Десети изборен район – Кюстендилски; декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за висше образование на Миленка Цекова Стоянова са налични в преписката по назначаване на РИК – Кюстендилски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на РИК в Десети изборен район – Кюстендилски, Десислава Миладинова Златкова, ЕГН ….

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на РИК в Десети изборен район – Кюстендилски, Александра Колева, ЕГН ... – досегашен член на РИК – Кюстендилски.

На назначения заместник-председател да се издаде удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Десети изборен район – Кюстендилски, Александра Колева, ЕГН ….

НАЗНАЧАВА като член на РИК в Десети изборен район – Кюстендилски, Миленка Цекова Стоянова, ЕГН ….

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ТЙ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения