Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2059-МИ
София, 9 септември 2015 г.

ОТНОСНО: отказ за регистрация на партия „ХРИСТЯНРЕФОРМИСТКА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия „ХРИСТЯНРЕФОРМИСТКА ПАРТИЯ", подписано от Виктор Петров Костов в качеството му на председател и представляващ партията, заведено под № 80 на 9 септември 2015 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Към заявлението са приложени:

1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 31.08.2015 г. от СГС - ФО, VI-16 състав, по ф.д. № 8028/2007 г.;

2. Образец от подписа на представляващия партията;

3. Образец от печата на партията;

4. Удостоверение № 48-00-466 от 01.09.2015 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2012, 2013 и 2014 г.;

5. Удостоверение от 31.08.2015 г. от Изипей АД, за микросметка;

6. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 2548 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител;

7. Заявление за имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ХРИСТЯНРЕФОРМИСТКА ПАРТИЯ.

С оглед на представеното удостоверение от 31.08.2015 г. от Изипей АД за микросметка комисията извърши служебна проверка и установи, че Изипей има издаден лиценз за извършване на дейност като платежна институция на основание чл. 12, ал. 1 във връзка с чл. 137, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи и лицензия за извършване на пощенски парични преводи на територията на Република България. Микросметката е платежен инструмент, който се открива и поддържа от Изипей чрез сайта ePay.bg. Във връзка с извършената проверка комисията приема, че така представеното удостоверение не отговаря на чл. 133, ал. 3, т. 7 от Изборния кодекс. Представената в последното микросметка не може да послужи на партията за обслужване на предизборната кампания, тъй като в официалната интернет страница на Изипей са изброени услугите, за които се използва микросметката. Предизборната кампания не попада в обхвата на изброените.

На следващо място, предоставеният списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, не отговаря на изискванията на Изборния кодекс, Решение № 643-МИ от 5 август 2014 г. и Решение № 1522-МИ от 18 август 2015 г. на ЦИК.

На представляващия партията са дадени указания да отстрани установените нередовност в документите в срок до 18,00 ч. на 9 септември 2015 г. В 17,58 ч. на 9 септември 2015 г. е депозирано искане, подписано от Виктор Костов, с което моли да бъде предоставена възможност да изпрати коректен файл, съдържащ подписите на подкрепящите регистрацията на партията.

Предвид нормата на чл. 134, ал. 2, изр. първо на Изборния кодекс, съгласно която отстраняването на непълноти или несъответствия се извършва не по-късно от крайния срок за регистрация, в случая 18,00 ч. на 9 септември 2015 г., Централната избирателна комисия остави без уважение искането за удължаване на срока за представяне по електронна поща на коректен файл, съдържащ подписите.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 134 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА партия „ХРИСТЯНРЕФОРМИСТКА ПАРТИЯ" за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова 


* Публикувано на

Свързани решения:

2085-МИ/

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения