Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2053-НС
София, 15 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Двадесет и девети изборен район – Хасковски

Постъпило е предложение с вх. № НС-10-37 от 13.02.2021 г. от Тодор Дмитров Топалов – упълномощен представител на коалиция „Демократична България“, за промени в състава на РИК в Двадесет и девети изборен район – Хасковски. Предлага се на мястото на Георги Красимиров Георгиев – член на РИК, назначен с Решение № 2026-НС от 11 февруари 2021 г. на Централната избиртелна комисия, да бъде назначен Юрий Борисов Манолов от списъка на предложените резервни членове.

Към предложението са приложени: молба от Георги Красимиров Георгиев за освобождаването му като член на РИК в Двадесет и девети изборен район – Хасковски; декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за висше образование на Юрий Борисов Манолов са налични в преписката по назначаване на РИК – Хасковски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Двадесет и девети изборен район – Хасковски, Георги Красимиров Георгиев, ЕГН ….

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Двадесет и девети изборен район – Хасковски, Юрий Борисов Манолов, ЕГН ….

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

МБ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения