Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 205-ЕП
София, 22 април 2014 г.

ОТНОСНО: молба от председателя на ПП „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ” за освобождаване на безлихвен депозит

Постъпило е заявление вх. № ЕП-10-47 от 17.04.2014 г. от председателя на ПП „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ" Господин Тончев Тонев, с което се иска възстановяване на внесения от партията безлихвен депозит по чл. 129 от Изборния кодекс поради заличаване на регистрацията на ПП „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ" в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Централната избирателна комисия е регистрирала ПП „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ" с Решение № 130-ЕП от 09.04.2014 г. за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. в условията на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от Изборния кодекс. С писмо изх. № 90-03-252 от 11.04.2014 г. и протокол от 11.04.2014 г. на ГД „ГРАО" в МРР в изпълнение на чл. 135, ал. 2 от ИК и Решение № 39-ЕП от 02.04.2014 г. на ЦИК е установено, че не са изпълнени условията на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс. С оглед на изложеното с Решение № 150-ЕП от 11.04.2014 г. на ЦИК е заличена регистрацията на ПП „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. Решението за заличаване на регистрацията е обжалвано от ПП „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ" пред Върховен административен съд. ВАС, ІV-то отделение с решение № 5366 от 16.04.2014 г., постановено по адм.д.№ 5139/2014 г. отхвърли жалбата на ПП „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ" срещу решението на  ЦИК за заличаване на регистрацията.

На основание чл. 137, ал. 4 във връзка с чл. 129 от Изборния кодекс и т. 38, раздел VІІІ на Решение № 35-ЕП от 31.03.2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ВЪЗСТАНОВЯВА безлихвения депозит в размер на 2500 лв., внесен от политическа партия „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България. Депозитът се възстановява в 7-дневен срок от влизане в сила на настоящото решение по следната банкова сметка на политическата партия: BG71BPBI79421020264402 в „Юробанк България" АД.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения