Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2049-НС
София, 12 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Плевен с вх. № НС-05-7\1 от 04.02.2021 г. на ЦИК. Към предложението са представени протокол от 02.02.2021 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции, както и коалиции, които не са парламентарно представени, но имат избрани с техни листи членове на Европейския парламент от Република България.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на ръководството и състава на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 ИК и Решение № 1966-НС от 28 януари 2021 г. и Решение № 1986-НС от 4 февруари 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, в състав от 15 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ярослав Николов Димитров ЕГН
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Айгюл Алиева Хасанова ЕГН 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диян Любомиров Свраков ЕГН
СЕКРЕТАР: Николай Тодоров Яков ЕГН 
ЧЛЕНОВЕ: Анатолий Емануилов Манолов ЕГН
  Евгения Върбанова Станева ЕГН
  Евгения Вескова Миланова ЕГН
  Красимир Димитров Данков ЕГН
  Пламен Тодоров Иванов ЕГН
  Юлия Генова Петровска ЕГН
  Илияна Николова Нинова ЕГН
  Цветелина Иванова Симеонова ЕГН
  Радослава Илийчева Радкова ЕГН
  Владислав Константинов Константинов ЕГН
  Петър Бориславов Жеков ЕГН

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 13 февруари 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

НН/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения