Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2048-НС
София, 12 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански, за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Враца с вх. № НС-05-7\28 от 08.02.2021 г. на ЦИК. Към писмото са представени протокол от 05.02.2021 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции, както и коалиции, които не са парламентарно представени, но имат избрани с техни листи членове на Европейския парламент от Република България.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите се документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава и ръководството на Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 ИК и Решение № 1966-НС от 28 януари 2021 г. и Решение № 1986-НС от 4 февруари 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански, в състав от 15 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Боряна Миткова Стаменова ЕГН
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивона Йорданова Данова ЕГН
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Искра Цветомирова Трифонова ЕГН
СЕКРЕТАР: Мария Петрова Генова ЕГН
ЧЛЕНОВЕ: Ирена Иванова Николова ЕГН
  Николай Руменов Николов ЕГН
  Силвия Ангелова Коларова ЕГН
  Лора Стефчова Младенова-Атанасова ЕГН
  Ивайло Венков Иванов ЕГН
  Николай Георгиев Горнишки ЕГН
  Катя Цветанова Климентова ЕГН
  Маргарит Марков Маждраков ЕГН
  Красимира Милетиева Банчева ЕГН
  Марин Иванов Връбчев ЕГН
  Красимир Крумов Колев ЕГН

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 13 февруари 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения