Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2046-НС
София, 12 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив, за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Пловдив с вх. № НС-05-7\10 от 05.02.2021 г. на ЦИК с предложение за състав на РИК в Шестнадесети изборен район – Пловдив. Към писмото са представени документи, установяващи спазването на реда по чл. 60, ал. 2 от Изборния кодекс, протокол от 02.02.2021 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, както и всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На консултациите са участвали представители на всички парламентарно представени партии и коалиции, както и на коалицията, която има избрани с нейната листа членове на Европейския парламент от Република България, надлежно упълномощени.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации не е постигнато съгласие между участниците по отношение на ръководството на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 ИК и Решение № 1966-НС от 28 януари 2021 г. и Решение № 1986-НС от 4 февруари 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив, в състав от 19 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илиян Руменов Иванов ЕГН
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Радина Бойчева Петрова ЕГН
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александър Костадинов Пецов ЕГН
СЕКРЕТАР: Манка Васкова Бабаджанова ЕГН
ЧЛЕНОВЕ: Гергана Лъвова Костадинова ЕГН
  Мария Христова Атанасова ЕГН
  Калоян Николаев Сухоруков ЕГН
  Георги Венциславов Гатев ЕГН
  Николай Георгиев Чунчуков ЕГН
  Тодор Георгиев Анчев ЕГН
  Владимир Петров Докторов ЕГН
  Наум Китанов Китанов ЕГН
  Цеца Пенчева Бресковска ЕГН
  Райна Емилова Бонева ЕГН
  Антон Костадинов Вътов ЕГН
  Сюрия Юсуф Дене ЕГН
  Заприн Господинов Динев ЕГН
  Силвия Славчева Петрова ЕГН
  Димитър Василев Згуров ЕГН

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 13 февруари 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ПБ/МБ


* Публикувано на

Свързани решения:

2059-НС/

2163-НС/

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения