Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2040-МИ/НР
София, 9 септември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Белослав, област Варна

Постъпило е писмо с вх. № МИ-06-298 от 07.09.2015 г. от кмета на община Белослав, ведно с приложено предложение от коалиция „БСП лява България", относно промяна в длъжностите на ОИК - Белослав, и писмо с вх. № МИ-06-298 от 08.09.2015 г. от ОИК в община Белослав, с приложени заявления от лицата Вълкана Радева Иванова - секретар на ОИК, и Златина Иванова Иванова - член на ОИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕНАЗНАЧАВА от секретар на член на ОИК - Белослав, област Варна, Вълкана Радева Иванова, ЕГН ....

ПРЕНАЗНАЧАВА от член на секретар на ОИК - Белослав, област Варна, Златина Иванова Иванова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова 


* Публикувано на

Календар

Решения