Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2040-МИ/НР
София, 9 септември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Белослав, област Варна

Постъпило е писмо с вх. № МИ-06-298 от 07.09.2015 г. от кмета на община Белослав, ведно с приложено предложение от коалиция „БСП лява България", относно промяна в длъжностите на ОИК - Белослав, и писмо с вх. № МИ-06-298 от 08.09.2015 г. от ОИК в община Белослав, с приложени заявления от лицата Вълкана Радева Иванова - секретар на ОИК, и Златина Иванова Иванова - член на ОИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕНАЗНАЧАВА от секретар на член на ОИК - Белослав, област Варна, Вълкана Радева Иванова, ЕГН ....

ПРЕНАЗНАЧАВА от член на секретар на ОИК - Белослав, област Варна, Златина Иванова Иванова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения