Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 204-ЕП
София, 22 април 2014 г.

ОТНОСНО: заличаване регистрация на инициативен комитет за издигане на Валентин Любомиров Богданов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Централната избирателна комисия с Решение № 162-ЕП от 14 април 2014 г. е регистрирала Инициативен комитет за издигане на Валентин Любомиров Богданов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България за участие в изборите на 25 май 2014 г. Със заявление вх. № ЕП-12-3/22.04.2014 г., подписано от представляващия инициативния комитет Иван Христов Минов, е поискано заличаване на регистрацията на инициативния комитет за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и възстановяване на внесения депозит по чл. 129, ал. 1 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 155 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА РЕГИСТРАЦИЯТА на Инициативен комитет за издигане на Валентин Любомиров Богданов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България за участие в изборите на 25 май 2014 г. , извършена с Решение № 162-ЕП от 14 април 2014 г. на ЦИК, и анулира издаденото удостоверение № 9 от 14 април 2014 г.

ВЪЗСТАНОВЯВА на Инициативния комитет внесения депозит по чл. 129, ал. 1 от ИК в размер на 100,00 (сто) лева. Депозитът се възстановява в 7-дневен срок от влизане в сила на настоящото решение по следната банкова сметка: BG52CECB979050C6489700, Централна кооперативна банка АД.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения