Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2038-МИ
София, 9 септември 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление от коалиция „БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА", подписано от Боян Борисов Киров - представляващ коалицията, заведено под № 2 на 8 септември 2015 г. в регистъра на коалициите на ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Към заявлението са приложени:

1. Решение за създаване на коалиция „БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА" от 02.09.2015  г., подписано от представляващия партия „Българската левица" Маргарита Милева Милева, представляващия партия „Българска Работническо-Селска Партия" Тодор Стоянов Жеков и представляващия партия „Българска Работническа Партия /комунисти/" Иван Михайлов Воденичарски.

2. Удостоверение за актуално състояние на партия „Българската левица", издадено на 18.08.2015 г. от СГС -ТО, VІ-6 състав, по ф.д. № 252/2009 г.

3. Удостоверение за актуално състояние на партия „Българска Работническо-Селска Партия", издадено на 20.08.2015 г. от СГС - ТО, VІ-12 състав по ф.д. № 3078/1990 г.

4. Удостоверение за актуално състояние на партия „Българска Работническа Партия /комунисти/", издадено на 03.09.2015 г. от СГС - ТО, VІ-9 състав по ф.д. № 13833/2000 г.

5. Образци от подписите на представляващите съставните партии -3 бр.

6. Образци от подписите на представляващите коалицията Маргарита Милева Милева и Боян Борисов Киров

7. Образци от печатите на съставните партии - 3 бр.

8. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-414 от 31.08.2015 г. на партия „Българската левица" за внесени от партията финансови отчети за 2012, 2013 и 2014 г.

9. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-431 от 21.08.2015 г. на партия „Българска Работническо-Селска Партия" за внесени от партията финансови отчети за 2012, 2013 и 2014 г.

10. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-458 от 27.08.2015 г. на партия „Българска Работническа Партия /комунисти/" за внесени от партията финансови отчети за 2012, 2013 и 2014 г.

11. Удостоверение с изх. № 318 от 09.09.2015 г. от Банка Пиреос България АД за новооткрита банкова сметка на името на партия Българска Работническо-Селска Партия, която ще обслужва само предизборната кампания на коалиция „БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА".

12. Информация за името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалиция „БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА".

13. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3423 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината като „БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА" (БЛ, БРП/к/, БРСП).

Към момента на постановяване на решението не е приключила проверката на списъка по т. 13, предвид което регистрацията на коалицията се извършва при условията на чл. 143, ал. 4 от ИК.

Налице са изискванията на чл. 140 от Изборния кодекс и Решение № 1522-МИ от 18 август 2015 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., за регистрация на коалиция „БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА" за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а" във връзка с чл. 140 и 141 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА коалиция „БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА" за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е: БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА (БЛ, БРП/к/, БРСП).

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения