Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2036-НС
София, 12 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: откриване на възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Създаване и реализиране на медия план в онлайн (дигитални) медии, таргетиране за потребители на Фейсбук, Инстаграм и Месинджър чрез публикуване на предоставени информационни материали във връзка с провеждане на разяснителна кампания от Централната избирателна комисия за изборите за народни представители на 4 април 2021г.“

На основание чл. 57, ал. 1, т. 32 от Изборния кодекс, чл. 20, ал. 3, т. 2, чл. 20, ал. 9 и чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКРИВА възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 195 ЗОП във връзка с  чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Създаване и реализиране на медия план в онлайн (дигитални) медии, таргетиране за потребители на Фейсбук, Инстаграм и Месинджър чрез публикуване на предоставени информационни материали във връзка с провеждане на разяснителна кампания от Централната избирателна комисия за изборите за народни представители на 4 април 2021г.“.

1. Предметът на обществената поръчка включва, както следва:

1.1. Създаване и реализиране на медия план в онлайн (дигитални) медии чрез публикуване на брандирани информационни материали. Предложените медии трябва да са извън онлайн медиите на „БТВ медиа груп“ ЕАД, „Нет инфо“ АД и „Инвестор БГ“ АД. За разпространение чрез националните онлайн медии са планирани 4 тематични брандирани информационни материала с видеоклипове или аудио-визуални материали и/или линкове, които ще бъдат осигурени от Възложителя. Техническото предложение на Изпълнителя трябва да включва подробен медия план.

1.2. Публикуване на таргетирана реклама за потребители на Фейсбук, Инстаграм и Месинджър, а именно видеоклипове с продължителност до 45 сек. и аудио-визуални материали с продължителност до 120 сек., предоставени от възложителя и публикувани на профилната страница на Централната избирателна комисия във Фейсбук.

2. Максималната прогнозна стойност на обществената поръчка е в размер на 30 000 (тридесет хиляди) лева без включен ДДС.

3. ОДОБРЯВА обявата и документацията за обществената поръчка.

4. Определя за отговорни длъжностни лица Николай Желязков – главен юрисконсулт, и Милена Радославова – главен юрисконсулт, в дирекция „Администрация“ на Централната избирателна комисия.

Възлага на отговорните длъжностни лица:

- да създадат обществената поръчка в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“;

- да осъществяват дейностите, свързани с провеждането на обществената поръчка.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

КС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения