Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2035-МИ
София, 12 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Угърчин, област Ловеч

Постъпило е предложение с вх. № МИ-06-187 от 11.02.2021 г. от Владислав Лалов – упълномощен представител на коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“, на мястото на Стелиян Стайков Голийков – член на ОИК – Угърчин, да бъде назначена Вероника Светозарова Каринска.

Към предложението са приложени: препис-извлечение от акт за смърт № 0003 от 30.01.2021 г., декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Вероника Светозарова Каринска и пълномощно в полза на Владислав Лалов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и т. 6 във връзка с и чл. 51, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА ПРЕДСРОЧНОТО ПРЕКРАТЯВАНЕ на пълномощията на Стелиян Стайков Голийков като член на ОИК – Угърчин, област Ловеч, на основание чл. 51, ал. 2, т. 8 от ИК, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Угърчин, област Ловеч, Вероника Светозарова Каринска, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

БА/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения