Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2031-ПВР/МИ
София, 19 септември 2012 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пловдив, област Пловдив, назначена с Решение № 281-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-910 от 17.07.2012 г. от Иван Борисов Тотев - областен координатор на ПП „ГЕРБ" - Пловдив-град, за промяна в състава на ОИК - Пловдив, област Пловдив. Предлага се на мястото на Николай Георгиев Чунчуков, Людмил Стоянов Русанов и Женя Петкова Петкова - членове на ОИК, да бъдат назначени за членове на ОИК Елена Владиславова Кинаева, Георги Ангелов Стоилов, Росица Колева Костадинова. Приложени са заявления от Николай Чунчуков, Людмил Русанов и Женя Петкова за освобождаването им като членове на ОИК - Пловдив; декларации по чл. 16,ал. 2 от ИК от Елена Кинаева, Георги Стоилов и Росица Костадинова; копия от дипломите за завършено висше образование и копия от личните карта на Елена Кинаева, Георги Стоилов и Росица Костадинова; пълномощно от Бойко Методиев Борисов на Иван Борисов Тотев

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Пловдив, област Пловдив, Николай Георгиев Чунчуков, ЕГН ... и анулира издаденото му удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Пловдив, област Пловдив, Людмил Стоянов Русанов, ЕГН ... , и анулира издаденото му удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Пловдив, област Пловдив, Женя Петкова Петкова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Пловдив, област Пловдив, Елена Владиславова Кинаева, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Пловдив, област Пловдив, Георги Ангелов Стоилов, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Пловдив, област Пловдив, Росица Колева Костадинова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения