Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 203-МИ
София, 12 август 2011 г.

ОТНОСНО: регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 - 3 във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 14, т. 16, чл. 76, ал. 3 и ал. 4, чл. 77, ал. 1 - 5 и 7, чл. 88, ал. 1 и 2, чл. 93, 94, 95, чл. 96, т. 3 и чл. 97 и § 1, т. 10 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

РЕШИ:

 

І. Общи положения

1. Всяка партия и/или коалиция от партии, регистрирана в Централната избирателна комисия (ЦИК), може да участва в изборите за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства самостоятелно или в състава на различни за всеки отделен вид избори местни коалиции от партии.

2. Партиите от състава на една коалиция от партии, регистрирана в ЦИК, не могат да се регистрират самостоятелно в общинска избирателна комисия (ОИК), нито да влизат поотделно, извън коалицията от партии, в която са регистрирани в ЦИК, в други коалиции от партии на територията на общината.

3. При изборите за общински съветници и кметове могат да се създават инициативни комитети за издигане на независими кандидати за общински съветници и кметове на общини и кметове на кметства.

 

ІІ. Правила за наименованията

4. Наименованието или абревиатурата на местната коалиция от партии не може да повтаря наименованието или абревиатурата на партия, регистрирана по Закона за политическите партии преди 21 юни 2011 г. - датата на обнародване в „Държавен вестник" на указа на президента за насрочване на изборите, включително чрез прибавянето към тях на думи, букви, цифри или други знаци. Тази забрана не се прилага, когато наименованието или абревиатурата на местната коалицията от партии повтаря наименованието или абревиатурата на някоя от участващите в състава й партии и/или коалиции от партии, регистрирани в ЦИК.

5. Наименованието или абревиатурата на участващите партии и/или коалиции от партии в състава на местната коалиция от партии може да се добави в скоби към наименованието или абревиатурата на местната коалиция от партии.

6. Съответната ОИК извършва проверка за изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на местната коалиция от партии. При установяване на непълноти се дават незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни, но не по-късно от крайния срок за регистрация (28.08.2011 г. включително). В случай че указанията не са изпълнени в срок, се отказва регистрация.

7. Отказът за регистрация на ОИК може да се обжалва пред  ЦИК по реда на чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс (ИК) в срок до 3 дни от обявяване на решението на ОИК.

 

ІІІ. Регистрация на партиите и коалициите от партии,

регистрирани в ЦИК

8.1. Партиите и коалициите от партии, регистрирани в ЦИК, се регистрират за участие в изборите за общински съветници и кметове в съответната ОИК.

8.2. Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция от партии, която е напуснала състава й не по-късно от 28.08.2011 г. включително (55 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и кметове самостоятелно, ако се регистрира в ОИК в същия срок - 28.08.2011 г.  включително.

9.1. Не по-късно от 28.08.2011 г. включително (55 дни преди изборния ден) по решение за участие в изборите за общински съветници и кметове, прието от централните ръководства на партиите, компетентни съгласно устава, или ръководството на коалицията от партии, компетентно съгласно решението за образуване на коалицията, се представя в ОИК заявление за регистрация (Приложение № 25 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове).

9.2. В заявлението се посочва за кой вид избори се иска регистрация. За всеки отделен вид избори (общински съветници, кмет на община, кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кметове на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства, за които се иска регистрация.

9.3. Заявлението се подписва от лицето/та, представляващо/и партията според актуалната й съдебна регистрация, или от представляващия/те коалицията от партии лице/а, според решението за образуване на коалицията. Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от представляващия/те партията или коалицията от партии.

10. В заявлението за регистрация на партия или коалицията от партии се посочват:

а) пълното или съкратено наименование на партията или коалицията от партии, което ще бъде изписано в бюлетината;

б) искане за регистрация за участие в изборите с посочване за кой вид избори се иска да бъде извършена регистрацията;

в) адрес и телефон за връзка.

11. Към заявлението за регистрация партията или коалицията от партии представя:

а) копие от удостоверението за регистрация на партията или коалицията от партии в ЦИК;

б) копие от решението за участие в изборите за общински съветници и кметове, представено в ЦИК, или копие от решение на централното ръководство на партията, компетентно съгласно устава, или ръководството на коалицията от партии, компетентно съгласно решението за образуване на коалицията, за участие в изборите за общински съветници и кметове за съответната община;

в) решение за образуване на коалицията от партии, подписано от лицата, представляващи партиите;

г) пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията от партии пред ОИК, в случаите, когато документите се подават от упълномощени лица.

12. Общинската избирателна комисия извършва проверка на заявлението и приложените към него документи. При установяване на непълноти общинската избирателна комисия дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни, но не по-късно от 28.08.2011 г. включително (55 дни преди изборния ден). В случай че указанията по предходното изречение не са изпълнени в срок, общинската избирателна комисия отказва регистрация. Отказът на ОИК може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 33, ал. 3 от ИК в срок до 3 дни от обявяване на решението на ОИК.

 

ІV. Регистрация на местни коалиции от партии

13.1. В ОИК се регистрират местни коалиции от партии, които са образувани само от регистрирани в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове партии и/или коалиции от партии, за участие във всеки отделен вид избор на територията на съответната община.

Партиите и коалициите от партии, участващи в състава на местна коалиция, не се регистрират самостоятелно в ОИК за същия вид избор.

13.2. Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция от партии, която е напуснала състава й не по-късно от 28.08.2011 г. включително (55 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и кметове в състава на местна коалиция от партии.

14.1. Местните коалиции от партии по т. 13.1 се регистрират въз основа на заявление за регистрация (Приложение № 26 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове), представено в ОИК не по-късно от 28.08.2011 г. включително (55 дни преди изборния ден).

14.2. В заявлението се посочва за кой вид избори се иска регистрация. За всеки отделен вид избори (общински съветници, кмет на община, кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кметове на кметства се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства, за които се иска регистрация.

14.3. Заявлението се подписва от лицето/а, представляващо/и местната коалиция от партии според решението за образуването й. Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от представляващия/те местната коалиция от партии.

15. В заявлението за регистрация на местна коалиция от партии се посочват:

а) пълното или съкратено наименование на местната коалиция от партии, което ще бъде изписано в бюлетината;

б) искане за регистрация за участие в изборите с посочване за кой вид избори се иска да бъде извършена регистрацията;

в) адрес и телефон за връзка.

16. Към заявлението за регистрация местната коалиция от партии представя:

а) решение за образуване на местната коалиция от партии, в което се посочва кой е упълномощен да я представлява и за кои избори се създава; решението трябва да е подписано от упълномощен/и представител/и на съставящите я партии и коалиции от партии; когато решението е за участие в повече от един вид избори, в общинската избирателна комисия се представя само един оригинал за съответната община;

б) образец от подписа/ите на лицето/ата, представляващо/и коалицията от партии;

в) образец от печата на коалицията от партии, ако има такъв;

г) пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на коалицията от партии;

д) удостоверение за регистрация, издадено от ЦИК за всяка от участващите в коалицията партии (Приложение № 19 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове) или коалиции от партии (Приложение № 22 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове);

е) удостоверение за новооткрита банкова сметка на името на една от включените в състава на местната коалиция партия, която ще обслужва само предизборната кампания.

17. Партиите и коалициите от партии, участващи в местни коалиции от партии за отделен вид избор, не могат да регистрират свои листи или кандидати извън тези, на местните коалиции от партии за същия вид избор.

18. Общинската избирателна комисия извършва проверка на заявлението и приложените към него документи. При установяване на непълноти ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни, но не по-късно от крайния срок за регистрация (28.08.2011 г. включително). В случай че указанията не са изпълнени в срок, ОИК отказва регистрация.

19. Отказът за регистрация може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 33, ал. 3 от ИК в срок до три дни от обявяването на решението на ОИК.

 

V. Регистрация на инициативни комитети

20.1. В изборите за общински съветници и кметове участват инициативни комитети, регистрирани в ОИК.

20.2. За издигане на независим кандидат за общински съветник или кмет на община, или кмет на кметство се създава инициативен комитет от трима до седем избиратели с постоянен адрес или адрес на пребиваване - за гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, на територията на изборния район. Под изборен район за избор на общински съветници и кмет на община се разбира територията на съответната община, а под изборен район за избор на кмет на кметство се разбира територията на съответното кметство.

20.3. Всеки избирател може да участва само в един инициативен комитет за издигане на независим кандидат за всеки отделен вид избор (за общински съветници, кмет на община или кмет на кметство).

20.4. Член на инициативния комитет не може да бъде издигнат като кандидат от същия инициативен комитет.

21.1. Инициативният комитет по т. 20.2. представя в ОИК заявление за регистрация  за съответния вид избор (за общински съветници - Приложение № 27 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове; за кмет на община/кметство - Приложение № 28 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове), подписано от всички членове на инициативния комитет не по-късно от 28.08.2011 г. включително (55 дни преди изборния ден). В заявлението по предходното изречение се посочват:

а) собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име,  единнен граждански номер (личен номер), постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите - членове на инициативния комитет;

б) за издигане кандидатурата на кой гражданин за независим кандидат се създава инициативния комитет;

в) искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите;

г) адрес и телефон за връзка.

21.2. Към заявлението членовете на инициативния комитет прилагат:

а) решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация, подписана от всеки член на инициативния комитет (за българските граждани - Приложение № 29 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове; за гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз - Приложение № 30 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове);

г) декларация - Приложение № 31 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове, подписана от всеки член на инициативния комитет, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в подписката за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в този кодекс;

д) удостоверение за новооткрита банкова сметка на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания.

21.3 В състава на инициативните комитети могат да участват само гражданите - избиратели по смисъла на чл. 3, ал. 4 и ал. 5 от ИК във връзка с § 1, т. 4 от ДР на ИК с постоянен адрес (адрес на пребиваване) на територията на съответния изборен район.

21.4. Общинската избирателна комисия извършва проверка на заявлението и приложените към него документи. При установяване на непълноти общинската избирателна комисия дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни, но не по-късно от 28.08.2011 г. включително (55 дни преди изборния ден).

21.5. В случай че указанията по т. 21.4 не са изпълнени в срок, ОИК отказва регистрация.

21.6. Отказът на ОИК може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 33, ал. 3 от ИК в срок до три дни от обявяване на решението на ОИК.

21.7. Инициативният комитет може да организира подписката и да представи кандидатурата на независимия кандидат за регистрация след регистрацията си в ОИК.

 

VІ. Регистри и удостоверения

22. За регистрация на всяка партия, коалиция от партии, местна коалиция от партии и инициативен комитет ОИК приема отделно решение. Решенията се вписват в регистъра за всеки отделен вид избор:

- регистър на партиите, коалициите от партии, местните коалиции от партии и инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници (Приложение № 32 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове);

- регистър на партиите, коалициите от партии, местните коалиции от партии и инициативните комитети за участие в изборите за кмет на община (Приложение № 33 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове);

- регистър на партиите, коалициите от партии, местните коалиции от партии и инициативните комитети за участие в изборите за кмет на кметство (Приложение № 34 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове).

23. Общинската избирателна комисия издава удостоверение за регистрация на партия (Приложение № 35 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове), удостоверение за регистрация на коалиция от партии (Приложение № 36 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове), удостоверение за регистрация на местна коалиция от партии (Приложение № 37 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове) и удостоверение за регистрация на инициативен комитет (Приложение № 38 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове).

 

VІІ. Допълнителни разпоредби

24.1. Не се изисква нотариална заверка на заявленията, образците от подписите на представляващите партиите,  коалициите от партии и местните коалиции от партии, образците от печатите на същите, както и на пълномощните на лицата, подаващи документите за регистрация в ОИК.

24.2. Не се изисква нотариална заверка на заявленията, подавани от инициативните комитети по т. 20.2,  както и на документите по т. 21.2, букви „а", „в", „г" и „д".

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 1186-МИ / 30.06.2022

  относно: жалба против решение № 147-МИ от 19.06.2022 г. на ОИК – Борован, област Враца

 • № 1185-МИ / 30.06.2022

  относно: отваряне на запечатани помещения, определени за съхранение на изборни книжа и материали, в които се съхраняват изборни книжа от предходни избори и референдуми, с цел прибиране и съхраняване на изборни книжа и материали след произвеждането на частичните избори за кметове на 3 юли 2022 г.

 • № 1184-МИ / 28.06.2022

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

 • всички решения