Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2028-НС
София, 11 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Осемнадесети изборен район – Разградски, за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Разград с вх. № НС-05-7\9 от 05.02.2021 г. на ЦИК. Към предложението са представени протокол от 03.02.2021 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции, както и коалиции, които не са парламентарно представени, но имат избрани с техни листи членове на Европейския парламент от Република България.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на ръководството и състава на Районна избирателна комисия в Осемнадесети изборен район – Разградски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 ИК и Решение № 1966-НС от 28 януари 2021 г. и Решение № 1986-НС от 4 февруари 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Осемнадесети изборен район – Разградски, в състав от 15 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хубан Евгениев Соколов ЕГН
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Силвия Наскова Великова ЕГН
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светлана Недялкова Неделчева ЕГН
СЕКРЕТАР: Нергин Хюсеинов Хамдиев ЕГН
ЧЛЕНОВЕ: Ралица Стефанова Костова-Цветанова ЕГН
  Николай Маринов Инков ЕГН
  Мирослава Дакова Христова ЕГН
  Айсел Мехмедова Хасанова ЕГН
  Павлина Иванова Кившанова ЕГН
  Савина Миткова Ангелова ЕГН
  Катинка Петкова Матеева ЕГН
  Иван Маринов Борисов ЕГН
  Юмгюл Мухарем Ахмедова ЕГН
  Сюлбие Исмаилова Ибрямова ЕГН
  Жоро Михайлов Чобанов ЕГН

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 13 февруари 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ДД/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3004-МИ / 29.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

  • № 3003-МИ / 29.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

  • № 3002-МИ / 29.02.2024

    относно: временна замяна на секретар на ОИК – Варна, област Варна

  • всички решения