Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2027-МИ/НР
София, 9 септември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Ракитово, област Пазарджик

Постъпило е писмо с вх. № МИ-06-312/07.09.2015 г. от Любомир Петков - кмет на община Ракитово, с приложено заявление от Момчил Арнаудов - упълномощен представител на партия „Движение за права и свободи", за промяна в състава на ОИК в община Ракитово, с предложение на мястото на Сабрие Мехмедова Заирова - секретар на комисията, е да бъде назначен Мустафа Мехмедов Вигнев.

Към писмото са приложени: заявление от 05.09.2015 г. от Сабрие Мехмедова Заирова да бъде освободена като секретар на ОИК в община Ракитово; декларация по чл. 81 във вр. с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от диплома за завършено висше образование и копие от личната карта на Мустафа Мехмедов Вигнев; удостоверение за идентичност на лице с различни имена.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА Сабрие Мехмедова Заирова като секретар на ОИК в община Ракитово.

НАЗНАЧАВА Мустафа Мехмедов Вигнев, ЕГН ..., за секретар на ОИК в община Ракитово, област Пазарджик.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения