Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2025-НС
София, 11 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски, за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Стара Загора с вх. № НС-05-7\23 от 06.02.2021 г. на ЦИК. Към предложението са представени протокол от 05.02.2021 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции, както и коалиции, които не са парламентарно представени, но имат избрани с техни листи членове на Европейския парламент от Република България.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите се документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава и ръководството на Районна избирателна комисия в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 ИК и Решение № 1966-НС от 28 януари 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски, в състав от 19 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора Иванова Крумова ЕГН
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кристина Петрова Хонгова ЕГН
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Велина Димитрова Атанасова ЕГН
СЕКРЕТАР: Междну Бехчет Халид ЕГН
ЧЛЕНОВЕ: Димо Пенев Димитров ЕГН
  Тонка Иванова Тачева ЕГН
  Надя Петрова Ралчева ЕГН
  Боряна Костова Карамихова-Желева ЕГН
  Десислава Генова Костова ЕГН
  Нина Цветкова Савова-Кършакова ЕГН
  Златина Минчева Йовчева ЕГН
  Милка Николова Кърпачева ЕГН
  Денчо Иванов Денев ЕГН
  Захари Велчев Даскалов ЕГН
  Петя Стойкова Александрова ЕГН
  Севинч Ремзи Хамза ЕГН
  Соня Пламенова Тодорова ЕГН
  Десислава Атанасова Кънева ЕГН
  Даниела Иванова Митева ЕГН

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 13 февруари 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

МБ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения