Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2024-НС
София, 11 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Перник с вх. № НС-05-7\24 от 06.02.2021 г. на ЦИК. Към предложението са представени протокол от 05.02.2021 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции, както и коалиции, които не са парламентарно представени, но имат избрани с техни листи членове на Европейския парламент от Република България.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите се документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на ръководството и състава на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 ИК и Решение № 1966-НС от 28 януари 2021 г. и Решение № 1986-НС от 4 февруари 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, в състав от 15 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Надя Димитрова Боянова ЕГН
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лили Стефанова Риджалска ЕГН
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станислава Богомилова Стоянова-Тодорова ЕГН
СЕКРЕТАР: Станка Йорданова Рударска-Хинова ЕГН
ЧЛЕНОВЕ: Валентина Страхилова Генадиева-Димитрова ЕГН
  Изабел МарселоваАнгелова ЕГН
  Росица Милчова Рангелова ЕГН
  Румяна Николова Петрова ЕГН
  Светлана Кирилова Петкова ЕГН
  Зоя Иванова Евтимова ЕГН
  Виолета Димитрова Тодорова ЕГН
  Снежанка Стефанова Йорданова ЕГН
  Галина Радева Никодимова ЕГН
  Аделина Цветанова Балканджийска ЕГН
  Николай Димитров Цветков ЕГН

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 13 февруари 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

КИ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения