Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2022-НС
София, 11 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Дванадесети изборен район – Монтана, за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Монтана с вх. № НС-05-7\26 от 06.02.2021 г. на ЦИК. Към писмото са представени протокол от 04.02.2021 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции, както и коалиции, които не са парламентарно представени, но имат избрани с техни листи членове на Европейския парламент от Република България.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите се документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава и ръководството на Районна избирателна комисия в Дванадесети изборен район – Монтана.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 ИК и Решение № 1966-НС от 28 януари 2021 г. и Решение № 1986-НС от 4 февруари 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Дванадесети изборен район – Монтана, в състав от 15 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пламка Христова Григорова ЕГН
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камелия Александрова Илиева ЕГН
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Борис Георгиев Иванов ЕГН
СЕКРЕТАР: Румен Димитров Гоцов ЕГН
ЧЛЕНОВЕ: Валери Иванов Димитров ЕГН
  Петя Петрова Кирилова ЕГН
  Веселина Иванова Василева ЕГН
  Антоанета Йорданова Благоева ЕГН
  Надя Александрова Ангелова ЕГН
  Светлин Николов Лазаров ЕГН
  Георги Александров Александров ЕГН
  Ивайло Иванов Георгиев ЕГН
  Гергана Кирилова Милорадова ЕГН
  Силва Трифонова Диковска ЕГН
  Александър Сократов Александров ЕГН

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 13 февруари 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения