Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 202-МИ
София, 12 август 2011 г.

ОТНОСНО: поправка в образци на изборни книжа съгласно приложения, утвърдени с Решение № 14-МИ от 23 юни 2011г. на ЦИК, и утвърждаване на изборни книжа за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

На основание чл. 12, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Допуска поправка в образци на изборни книжа, съгласно приложения, утвърдени с Решение № 14-МИ от 23 юни 2011г. на ЦИК, както следва:

а) в Приложение № 26 след ред "Подписи:" се създава нов ред:

"(име на представляващия/ите коалицията/упълномощено/и лице/а)"; 

б) в Приложение № 27 след думите "Заявяваме за регистрация инициативен комитет за издигане на

............................................................, ЕГН/ЛН ...........
(собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име)

постоянен адрес"  се поставя наклонена черта и се добавя "настоящ адрес/адрес на пребиваване";

в) в Приложение № 28 в изречението "Заявяваме за регистрация инициативен комитет за издигане на

............................................................, ЕГН/ЛН ...........
(собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име)

постоянен адрес" думите "(ако е приложимо)" и "ЛН" се заличават, след думата „адрес" се поставя наклонена черта и се добавя „настоящ адрес";

г) в Приложение № 46 на ред "постоянен адрес" след думата "адрес" се поставя наклонена черта и се добавя "настоящ адрес/адрес на пребиваване";

д) в Приложение № 47 на ред "постоянен адрес" след думата "адрес" се поставя наклонена черта и се добавя "настоящ адрес";

е) в Приложение № 59 на ред „е регистриран/а за застъпник на

................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на кандидата)"

след думата „бащино" се добавя „(ако е приложимо)".

2. Утвърждава нови образци на изборни книжа - приложения № 26, 27, 28, 46, 47 и 59, приложени към настоящото решение и представляващи неразделна част от него.

Решението да се обнародва в "Държавен вестник". 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения