Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2019-НС
София, 11 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички, за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Добрич с вх. № НС-05-7\73 от 04.02.2021 г. на ЦИК. Към предложението са представени протокол от 03.02.2021 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции, както и коалиции, които не са парламентарно представени, но имат избрани с техни листи членове на Европейския парламент от Република България.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите се документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава и ръководството на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 ИК и Решение № 1966-НС от 28 януари 2021 г. и Решение № 1986-НС от 4 февруари 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички, в състав от 15 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цонка Георгиева Велкова ЕГН
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Руслава Ганчева Гаврилова ЕГН
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сюзан Зекерие Рамис ЕГН
СЕКРЕТАР: Диана Божидарова Манева ЕГН
ЧЛЕНОВЕ: Атанас Георгиев Вълков ЕГН
  Анита Иванова Атанасова ЕГН
  Александрина Богомилова Маркова ЕГН
  Димчо Илиев Илиев ЕГН
  Илиана Георгиева Момчева ЕГН
  Върбан Димитров Върбанов ЕГН
  Кристина Кирилова Костова-Хюсеин ЕГН
  Галина Славкова Тодорова ЕГН
  Ерхан Керимов Ибрямов ЕГН
  Светослав Димитров Узунов ЕГН
  Диляна Данаилова Василева ЕГН

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 13 февруари 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

КС/МБ


* Публикувано на

Свързани решения:

2072-НС/

Календар

Решения