Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2019-ПВР/МИ
София, 3 септември 2012 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Роман, област Враца, назначена с Решение № 405-ПВР/МИ от 18 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-899/21.08.2012 г. от Владо Робинзонов Велчев - председател на Общинското ръководство на ПП „ДПС" в община Роман, за промяна в състава на ОИК - Роман. Предлага се на мястото на члена на ОИК Аксиния Валериева Тодорова да бъде назначена Лидия Асенова Велчева. Към предложението са приложени: молба от Аксиния Валериева Тодорова за освобождаването й като член на ОИК - Роман; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Лидия Асенова Велчева; копие на пълномощно от председателя на ПП „ДПС" Ахмед Доган в полза на Борислав Константинов Банчев, копие на пълномощно от Борислав Константинов Банчев в полза на Владо Робинзонов Велчев и решение на Областния съвет на ДПС от 20.08.2012 г. за промяна на упълномощения представител за община Роман.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Роман, област Враца, Аксиния Валериева Тодорова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 14 от 1 септември 2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Роман, област Враца, Лидия Асенова Велчева, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения