Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2014-НС
София, 10 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Първи изборен район – Благоевградски, за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Благоевград с вх. № НС-05-7\6 от 04.02.2021 г. на ЦИК. Към предложението са представени протокол от 03.02.2021 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции, както и коалиции, които не са парламентарно представени, но имат избрани с техни листи членове на Европейския парламент от Република България.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите се документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на ръководството и състава на Районна избирателна комисия в Първи изборен район – Благоевградски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 ИК и Решение № 1966-НС от 28 януари 2021 г. и Решение № 1986-НС от 4 февруари 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Първи изборен район – Благоевградски, в състав от 19 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мартин Христов Бусаров ЕГН
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Стефанов Симонски ЕГН
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Вилислав Кирилов Балев ЕГН
СЕКРЕТАР: Галена Николаева Манова-Узунова ЕГН 
ЧЛЕНОВЕ: Елена Иванова Панчева ЕГН
  Тина Илианова Кълбова ЕГН
  Антоанета Кирилова Богданова ЕГН
  Стоян Борисов Терзийски ЕГН
  Антоанета Димитрова Кръстева ЕГН
  Мартин Йорданов Лалев ЕГН
  Мартин Георгиев Бориков ЕГН
  Стоян Христов Христов ЕГН
  Емилия Смиленова Десподска ЕГН
  Валентин Кръстев Бошкилов ЕГН
  Иван Николов Бусаров ЕГН
  Мустафа Муса Сирачки ЕГН
  Живко Илиев Янев ЕГН
  Светослава Илиева Терзиянова-Михайлова ЕГН
  Емил Николов Тодоров ЕГН

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 13 февруари 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

КИ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения