Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2013-НС
София, 10 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Седми изборен район – Габровски, за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е предложение от областния управител на област Габрово с вх. № НС-05-7 от 05.02.2021 г. на ЦИК. Към предложението са представени протокол от 04.02.2021 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции, както и коалиции, които не са парламентарно представени, но имат избрани с техни листи членове на Европейския парламент от Република България.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите се документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава и ръководството на Районна избирателна комисия в Седми изборен район –Габровски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 10 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 ИК и Решение № 1966-НС от 28 януари 2021 г. и Решение № 1986-НС от 4 февруари 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Седми изборен район – Габровски, в състав от 15 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Николаева Недева ЕГН
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Евгени Василев Попов ЕГН
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Любомирова Ангелова ЕГН
СЕКРЕТАР: Еленка Колева Стефанова ЕГН
ЧЛЕНОВЕ: Маруся Красимирова Минчева ЕГН
  Мирослава Стефанова Иванова ЕГН
  Христина Христова Петкова ЕГН
  Даниела Радославова Райкова ЕГН
  Цвета Ангелова Тодорова-Стойчева ЕГН
  Иван Никифоров Цонков ЕГН
  Юлия Петрова Ненова ЕГН
  Соня Борисова Семова ЕГН
  Христо Савчев Башев ЕГН
  Нивянка Кънчева Ботева ЕГН
  Юли Божидаров Енчев ЕГН

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 13 февруари 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

БА/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 244-МИ / 16.06.2021

    относно: жалба от Георги Минчев Тронков срещу Решение №142-МИ от 11.06.2021 г. на Общинската избирателна комисия – Вълчи дол

  • № 243-НС / 16.06.2021

    относно: жалба от Венцислав Атанасов Ангелов, кандидат за народен представител от ПП „Свобода“, срещу решение № 37-НС от 11.06.2021 г. на РИК в Деветнадесети изборен район – Русенски

  • № 242-НС / 16.06.2021

    относно: жалба от Мустафа Карадайъ – председател и представляващ партия „Движение за права и свободи“, чрез упълномощения представител Салих Рамадан Аршински, срещу Решение № 62-22 46 НС от 10.06.2021 г. на Районна избирателна комисия – Смолян

  • всички решения