Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2006-МИ
София, 10 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Пирдоп, Софийска област

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-5 от 09.02.2021 г. от Ненко Стоянов Ненчев – пълномощник на Коалиция „БСП за България“, за промяна в ОИК – Пирдоп. Предлага се на мястото на Цветан Стоянов Тодоров – член на ОИК – Пирдоп, да бъде назначена Мария Христова Червенкова.

Към предложението са приложени: препис-извлечение от акт за смърт № 0065 от 07.08.2020 г. на Цветан Стоянов Тодоров и пълномощно в полза на Ненко Стоянов Ненчев. Декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Мария Христова Червенкова са налични в преписката по назначаване на ОИК – Пирдоп.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и т. 6 във връзка с и чл. 51, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА ПРЕДСРОЧНОТО ПРЕКРАТЯВАНЕ на пълномощията на Цветан Стоянов Тодоров като член на ОИК – Пирдоп, Софийска област, на основание чл. 51, ал. 2, т. 8 от ИК, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Пирдоп, Софийска област, Мария Христова Червенкова, ЕГН ....

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ДД/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения