Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2001-МИ
София, 9 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Вресово, община Руен, област Бургас

Общинска избирателна комисия – Руен, с писмо с вх. № МИ-15-37 от 05.02.2021 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 249-МИ от 03.02.2021 г. на основание чл. 42, ал. 4 във връзка с ал. 1, т. 1 ЗМСМА и подадена молба с вх. № ЧР-74/01.02.2021 г., са прекратени предсрочно пълномощията на Юлюман Хасан Юлюман като кмет на кметство Вресово, община Руен, област Бургас.

Към уведомлението са приложени следните документи: писмо от ОИК – Руен, с приложено заверено копие от писмо от Общински съвет – Руен до председателя на ОИК – Руен с изх. № ОбС-11-8 (1)/01.02.2021 г. с приложено към него заверено копие от молба от Юлюман Хасан Юлюман, с което депозира оставката си, заверено копие от решение № 249/03.02.2021 г. на ОИК – Руен, за уведомяване на Централната избирателна комисия за наличието на обстоятелства за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Вресово, община Руен, област Бургас, и копие от писмо от община Руен с приложена таблица, от която е видно, че броят на населението по постоянен адрес към 25.01.2021 г. на кметство Вресово е 1234, поради което кметство Вресово, община Руен, област Бургас, отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 ЗАТУРБ.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Руен, област Бургас, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Вресово, община Руен, област Бургас.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ТЦ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения