Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2000-НС
София, 9 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи участието на независимите кандидати в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 35, предложение второ, чл. 243, чл. 257, ал. 1 и 2 и чл. 259 от Изборния кодекс и т. 15 от Решение № 1999-НС от 9 февруари 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Незабавно след получаване на списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., районните избирателни комисии (РИК) предават същия, ведно с техническия носител, съдържащ списъка в структуриран електронен вид на съответното териториално звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ТЗ на ГД „ГРАО“) в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за проверка (МРРБ). Проверките на списъците, подкрепящи регистрацията на независимите кандидати, следват реда на вписването на предложенията за регистрацията им в регистъра на РИК.
2. Проверката се извършва само при наличие на саморъчен подпис на избирателя, положен пред член на инициативния комитет, и обхваща:

 • имената (собствено, бащино и фамилно);
 • единния граждански номер на избирателя;
 • постоянен адрес на територията на изборния район;
 • наличие на саморъчни подписи на избирателите, положени пред член на инициативния комитет.

3. След като се установи необходимият съгласно чл. 257, ал. 1 ИК брой коректни записа на избиратели за подкрепа участието на независим кандидат, съответното ТЗ на ГД „ГРАО“ прекратява проверката и уведомява съответната РИК за резултата.
4. Проверката се извършва при спазване на следната процедура:

4.1. Член на РИК предава по опис приетия в комисията списък на избирателите по чл. 257, ал. 2 ИК на служител от ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ. Описът съдържа следните данни:

 • името на независимия кандидат, издигнат от инициативния комитет;
 • дата и час на постъпване на списъка в РИК;
 • броя на листовете на списъка;
 • заявения брой от инициативния комитет избиратели, вписани в списъка;
 • технически носител.

4.2. За резултата от проверката съответното ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ съставя протокол в два екземпляра, единия от които предоставя на РИК. Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от произвеждането на изборите. Протоколът съдържа следните данни:

 • броя на избирателите по представения за проверка списък;
 • брой проверени записи;
 • общ брой установени коректни записи;
 • общ брой установени некоректни записи, в т.ч.:

 

 • брой некоректни ЕГН;
 • брой несъответствия между ЕГН и имена;
 • брой повторени записи в списъка;
 • брой лица, участвали в предходни списъци;
 • брой неверни и непълни имена;
 • брой саморъчни подписи на избиратели, за които на съответната страница, на която са положени, липсват три имена, ЕГН и подпис на член на инициативния комитет;
 • общ брой лица без избирателни права, в т.ч.:

 

 • лица, ненавършили 18-години;
 • лица, поставени под запрещение;
 • лица, изтърпяващи наказание лишаване от свобода;
 • лица без постоянен адрес на територията на изборния район;
 • починали лица;
 • лица, които не са български граждани.

4.3. Протоколът се подписва от упълномощен служител на ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ и заедно със списъка по чл. 257, ал. 2 ИК се връща на РИК, за което се съставя приемно-предавателна разписка в два екземпляра – за РИК и за ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ. Разписката се подписва от член на РИК и от служител на ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ.

4.4. Главна дирекция „ГРАО“ в МРРБ извършва проверката в 3-дневен срок, но не по-късно от 7 март 2021 г. (27 дни преди изборния ден).

5. Районните избирателни комисии установяват резултата за списъците по чл. 257, ал. 2 ИК въз основа на извършената от ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ проверка в срок до 7 март 2021 г. (27 дни преди изборния ден). При поискване от инициативните комитети, регистрирани за участие в изборите за народни представители, районните избирателни комисии предоставят в писмен вид данните от протокола и установения резултат от проверката на представения от инициативния комитет списък по чл. 257, ал. 2 ИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

СД/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2488-МИ / 21.09.2023

  относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

 • № 2487-МИ / 21.09.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Долни Дъбник, област Плевен

 • № 2486-МИ / 21.09.2023

  относно: жалби срещу решения №11-МИ, №12-МИ и № 13-МИ от 18.09.2023 г. на ОИК – Белоградчик

 • всички решения