Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 200-НС
София, 9 юни 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 6 от 03.06.2021 г. от сдружение „Институт за социална интеграция“, от Стоянка Иванова Балова, упълномощена от Катя Колева Келевска – представляваща сдружението, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Катя Колева Келевска – председател, в полза на 28 (двадесет и осем) лица – представители на сдружение „Институт за социална интеграция“;

- декларация по образец (Приложение № 30-НС от изборните книжа) – 28 (двадесет и осем) бр.;

- списък с името и единния граждански номер на изрично упълномощеното от сдружението лице, което да бъде регистрирано като наблюдател за страната в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията –Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, по ЕИК на сдружението е видно, че то е определено за извършване на дейност в обществена полза.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 82-НС от 21 май 2021 г. на ЦИК, което се установява от извлечението от Агенцията по вписванията за сдружението.

На 8 юни 2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицето, предложено да бъде регистрирано като наблюдател от сдружение „Институт за социална интеграция“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс, включително и на т. 21 от Решение № 82-НС от 21 май 2021 г. на ЦИК.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 82-НС от 21 май 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдател 28 (двадесет и осем) упълномощени представители на сдружение „Институт за социална интеграция“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Стоянка Иванова Балова

 

2.

Николай Йорданов Белалов

 

3.

Радка Тодорова Стоева

 

4.

Ани Симеонова Стоева-Цветкова

 

5.

Динко Вълчев Желев

 

6.

Иван Митов Петров

 

7.

Гергана Стаменова Петрова

 

8.

Стефан Димитров Бъчваров

 

9.

Йорданка Славчева Бъчварова

 

10.

Цветан Пламенов Йорданов

 

11.

Теодора Мирчева Иванова

 

12.

Данаил Цветанов Иванов

 

13.

Таня Данаилова Цветанова

 

14.

Петър Тонев Михайлов

 

15.

Марияна Емилова Георгиева

 

16.

Димитър Ангелов Жиланов

 

17.

Мая Захариева Кехайова

 

18.

Димитър Петков Кошничаров

 

19.

Никола Цветанов Крумов

 

20.

Георги Бойков Димитров

 

21.

Владимир Александров Калъпсъзов

 

22.

Димитър Димитров Вълчев

 

23.

Анета Маринова Григорова

 

24.

Валентина Трайкова Виденова

 

25.

Бояна Димитрова Бозаджиева

 

26.

Катя Колева Келевска

 

27.

Рада Атанасова Келевска

 

28.

Стефан Георгиев Георгиев

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1812-НС / 22.03.2023

    относно: изменение на Решение № 1749-НС от 10 март 2023 г. за определяне на местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1811-НС / 22.03.2023

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 1810-НС / 22.03.2023

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. при гласуване с хартиени бюлетини

  • всички решения