Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1997-НС
София, 8 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

На основание чл. 6, ал. 3 във връзка с чл. 18, ал. 1, чл. 215 от Изборния кодекс и писмо с вх. № НС-03-13/08.02.2021 г. от Администрацията на Министерския съвет Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Определя условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали при произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г., както следва:

І. Хартиени бюлетини за гласуване

1. Централната избирателна комисия сключва договор за отпечатването на хартиените бюлетини с Печатницата на Българската народна банка (БНБ), която при необходимост може да ползва други специализирани печатници. Отпечатването на бюлетините се извършва при спазване на изискванията на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г., посл. изм. и доп., бр. 27 от 2019 г.) съгласно чл. 209, ал. 1 от Изборния кодекс. Бюлетините се отпечатват под контрола на Министерството на финансите и Централната избирателна комисия  и Районните избирателни комисии (РИК). За целите на изработването и доставката на хартиените бюлетини кметовете на общини подават в срок, определен от ЦИК, информация за броя на избирателите по електронен път до ЦИК и до съответния областен управител, който обобщава информацията и изпраща на ЦИК по електронен път информация за броя на избирателите в съответния изборен район и заявява броя на бюлетините. РИК в срок, определен от ЦИК, изпраща информация на ЦИК за регистрираните кандидатски листи по партии, коалиции и инициативни комитети, като посочва номерата на независимите кандидати в бюлетината. РИК утвърждават бюлетините за печат, както и заявения тираж, по ред, определен с решение на ЦИК.

2. Бюлетините се изработват съгласно образец и технически характеристики, утвърдени с решение на ЦИК. Областните администрации съвместно с РИК организират получаването и съхранението на хартиените бюлетини в областната, съответно в общинската администрация.

3. РИК контролира транспортирането и съхранението на бюлетините в областната, съответно в общинската администрация.

4. Дейностите по охрана на бюлетините в процеса на доставката и съхранението им се осъществяват от Министерството на вътрешните работи.

ІІ. Други изборни книжа и материали

Изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали се организира от Администрацията на Министерския съвет (АМС)/областните/общинските администрации. ЦИК/РИК съгласува предоставена от АМС/областната администрация документация. В случай на възлагане на обществени поръчки разпоредбите на ЗОП за сроковете за провеждане на процедурите не се прилагат съгласно §3, ал. 1 от ДР на ИК.

5. Администрацията на Министерския съвет възлага изработването и доставката на:

5.1. Протоколи, респективно чернови на протоколи на СИК и РИК и други протоколи (за предаване и приемане на изборните книжа и материали, за предаване и приемане на избирателния списък, за маркиране на печата на СИК). За целите на изработването и доставката на протоколите на РИК и СИК, ЦИК подава по електронен път до АМС информация за регистрираните партии, коалиции и инициативни комитети, техните кандидатски листи и определените им поредни номера в бюлетината. ЦИК утвърждава за печат образец на протоколите на РИК и СИК.

Общинските администрации подават по електронен път чрез областните администрации до РИК, ЦИК и АМС информация за броя на избирателните секции по общини, райони и кметства.

Протоколите се изработват съгласно образец, утвърден с решение на ЦИК.

5.2. Удостоверения за гласуване на друго място и регистри за издадените удостоверения.

При изработването на удостоверенията се съобразява решението на ЦИК за единната номерация на удостоверенията за гласуване на друго място в изборите за народни представители, насрочени за 4 април 2021 г. и начинът на тяхната защита, както и утвърдените от ЦИК образци на удостоверения (образци на изборни книжа).

5.3. Печати на СИК, пликове за протоколи на СИК, отличителни знаци за членовете на СИК и други книжа, като заявления, декларации, удостоверения и др., други материали (по преценка на АМС).

Изработването на печати на СИК се извършва по утвърдени в раздел IІ от Решение № 1981-НС от 3 февруари 2021 г. на ЦИК форма и реквизити.

Отличителните знаци за членовете на СИК се изработват съгласно решението на ЦИК.

Пликове за протоколи на СИК – доставят се непрозрачни хартиени пликове, формат С4, с размери 229х324, с капака по дългата страна, самозалепващ с лента (лепенка), долният десен ъгъл на плика (който не е при капака) трябва да е отрязан.

6. Областните администрации осигуряват:

6.1. Торби за съхранение на изборни книжа, кутии за отрязъци с номерата на бюлетините, печати на РИК, други книжа и материали, в съответствие с решение на ЦИК.

Торби за съхранение на изборните книжа и материали след изборите, в съответствие с изисквания, определени с решение на ЦИК.

Кутиите за отрязъци с номерата на бюлетините са непрозрачни, като доставката им се извършва по утвърдени с решение на ЦИК размер, форма и материал.

Печати на РИК, съгласно раздел I от Решение № 1981-НС от 3 февруари 2021 г. на ЦИК.

Печат на комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК, който се изработва по утвърдени с Решение № 1980-НС от 3 февруари 2021 г. на ЦИК форма и реквизити.

Областните управители осигуряват и други книжа/материали, свързани с работата на РИК и общините.

7. Общинските администрации осигуряват:

7.1. Копирна техника, консумативи за копирна техника на СИК – копирна хартия, мастило и др., избирателни кутии, опаковъчни материали, химикали и други книжа и материали необходими за работа на СИК.

Използва се копирната техника от предходни, като при нужда кметовете съгласувано с областния управител осигуряват необходимата техника и консумативи за нея.

Избирателни кутии, химикалки, опаковъчни материали и др. за работа на секционните комисии.

Заявления, декларации, удостоверения и др., за работа на общинските администрации;

Други книжа и материали се доставят по възлагане на областната/общинската администрация съгласувано с решение на РИК.

8. Изработването, доставката и съхранението на необходимите за секционните избирателни комисии извън страната изборни книжа и материали, извън тези по т. 5.1. и т. 5.3., се организира от Министерството на външните работи.

9. При възлагане на изработването на изборните книжа и материали, възложителите могат за предвидят в договорите да бъде възложена и доставката и/или съхранението на книжата и материалите, съгласувано с ЦИК/РИК.

10. Охранителните дейности в процеса на доставката и съхранението на изборните книжа и материали се осъществяват от Министерството на вътрешните работи, съгласувано с ЦИК/РИК.

11. Съхранението, разпределението по секции и транспортирането на изборните книжа и материали се извършва под контрола на Районната избирателна комисия, която съвместно с общинската администрация снабдява секционните избирателни комисии с изборните книжа и материали.

12. АМС/Областната/общинската администрация уведомява своевременно ЦИК и РИК за всяка възложена дейност по изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали.

13. По неуредени с това решение въпроси по изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали ЦИК приема съответните решения.

 


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения