Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1994-НС
София, 5 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 29 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Приема условия и ред за машинно гласуване при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г., съгласно приложението.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения