Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1993-МИ/НР
София, 8 септември 2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Петрич, област Благоевград

Постъпило е предложение с вх. № МИ-06-263 от 08.09.2015 г. от Нако Любомиров Костов - упълномощен представител на партия „АТАКА" за община Петрич, за промяна в състава на ОИК - Петрич, като на мястото на Николай Георгиев Щерев - член на комисията, да бъде назначена Елена Василева Шумарова.

Към предложението са приложени: заявление от Николай Георгиев Щерев за прекратяване на правомощията му като член на ОИК - Петрич, поради неотложни служебни ангажименти за периода септември - октомври 2015 г.; декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Елена Василева Шумарова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и чл. 81, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Петрич, област Благоевград, Николай Георгиев Щерев.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Петрич, област Благоевград, Елена Василева Шумарова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1915-МИ / 24.11.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Долни чифлик, област Варна

  • № 1914-МИ / 24.11.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Трояново, община Камено, област Бургас

  • № 1913-МИ / 24.11.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Николаево, община Плевен, област Плевен

  • всички решения