Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1985-НС
София, 3 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: откриване на процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на аудио и аудио-визуални произведения (клипове) и други аудио-визуални и дигитални материали за провеждане на разяснителна кампания от Централната избирателна комисия за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.”

На основание чл. 57, ал. 1, т. 32 във връзка с § 3 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, чл. 20, ал. 2, т. 2, чл. 18, ал. 1, т. 12 и чл. 178 – чл. 181 от Закона за обществените поръчки Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. ОТКРИВА процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на аудио и аудио-визуални произведения (клипове) и други аудио-визуални и дигитални материали за провеждане на разяснителна кампания от Централната избирателна комисия за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.”. Предметът включва:

1.1. Създаване на слоган и иконографика за разяснителна кампания за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

1.2. Изработване на 5 (пет) броя 30-секундни видеоклипа с елементи на компютърна графика и анимация, с възможност за адаптиране с допълнителна 15-секундна заставка относно мерките за безопасност при гласуване в условията на КОВИД-19, включващи авторска музика или придобиване на авторски права над такава, жестомимичен превод и/или текст в титри, диктор и визия в съответствие с Изборния кодекс, правомощията, задълженията и отговорностите на Централната избирателна комисия (ЦИК) според утвърденото съдържание и текстове от ЦИК.

Темите на видеоклиповете са:

- Активно избирателно право;

- Гласуване на избиратели с увреждания;

- Гласуване с бюлетина и отбелязване на преференция;

- Машинно гласуване;

- Гласуване на изборите в условия на КОВИД-19.

1.3. Изработване на 5 (пет) броя аудиоклипа, включително авторска музика или придобиване на авторски права по такава, диктор.

Темите на аудиоклиповете са:

- Активно избирателно право;

- Гласуване на избиратели с увреждания;

- Гласуване с бюлетина и отбелязване на преференция;

- Машинно гласуване;

- Гласуване на изборите в условия на КОВИД-19.

1.4. Изработване на минимум 4 аудио-визуални материали – информационни видеоклипа с игрален и графичен дизайн, заснети в студио с продължителност до 120 секунди с участие на говорителите от страна на Възложителя, жестомимичен превод и текст в титри, съдържание и визия в съответствие с Изборния кодекс, правомощията, задълженията и отговорностите на Централната избирателна комисия (ЦИК) според утвърденото съдържание и текстове от ЦИК (примерни теми – „Гласуване извън страната“, „Ковид мерки и гласуване на карантинирани и болни“, „Начин на гласуване, избирателни списъци“, „Информационен материал за младите хора“).

1.5. Изработване на 4 (четири) броя мастер банери, хоризонтален и вертикален формат – 2 (два) статични и 2 (два) динамични и производството им в HTML5 по допълнително зададени формати от Възложителя.

2. Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции:

С оглед взаимната свързаност на всички дейности в настоящата поръчка и необходимостта от паралелно изпълнение на отделни взаимосвързани дейности, настоящата поръчка не може да бъде разделена на обособени позиции. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е нецелесъобразно и би довело до невъзможност за осигуряване на качествен краен резултат за възложителя.

3. Максималната прогнозна стойност на обществена поръчка е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева без включен ДДС.

4. ОДОБРЯВА обявлението и документация за обществената поръчка.

5. Определя за отговорни длъжностни лица Николай Желязков – главен юрисконсулт, и Милена Радославова – главен юрисконсулт, в Дирекция „Администрация“ на Централната избирателна комисия.

Възлага на отговорното длъжностно лице:

- да създаде обществената поръчка в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“;

- да осъществява дейностите, свързани с провеждането на обществената поръчка.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

КС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3347-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3346-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „АД УНИТАТЕМ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3345-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения