Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1984-МИ
София, 3 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от Цветан Генчев Цветанов, в качеството му на председател на партия „Републиканци за България“, срещу решение № 321-МИ от 02.02.2021 г. на ОИК – Плевен

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба на електронната поща с вх. № ЧМИ-15-5 от 02.02.2021 г. от Цветан Генчев Цветанов, в качеството му на председател на партия „Републиканци за България“, срещу решение № 321-МИ от 02.02.2021 г. на ОИК – Плевен, с което е отказана регистрацията на предложения от партия „Републиканци за България“ кандидат Георги Петров Мончев – за кмет на кметство Николаево, община Плевен, в частичния избор на 28.02.2021 г. Жалбата е изпратена по компетентност от ОИК – Плевен, ведно с цялата преписка.

В преписката, комплектувана от ОИК – Плевен, се съдържат копия от: решение № 321-МИ от 02.02.2021 г. на ОИК – Плевен; протокол № 91 от 02.02.2021 г. от заседание на ОИК – Плевен; удостоверение от община Плевен за промени на постоянен адрес с изх. № 83-360 от 02.02.2021 г.; удостоверение от община Плевен за промени на настоящ адрес с изх. № 83-361 от 02.02.2021 г.; заявление с вх. № 479 от 01.02.2021 г.; предложение (Приложение № 62-МИ-НЧ) с вх. № 480 от 01.02.2021 г.; заявление-декларация (Приложение № 64-МИ-НЧ) от 01.02.2021 г.; пълномощно в полза на Христослав Михайлов Михайлов.

В жалбата се твърди, че с посоченото решение ОИК – Плевен, е постановила отказ за регистрация на кандидата, предложен от партия „Републиканци за България“, мотивирана от обстоятелството, че същият не отговаря на изискванията за уседналост, установено от Изборния кодекс, като приема, че „е житейски неоправдано едно лице да е живяло по настоящия си адрес не по-малко от 6 месеца и този адрес да не бъде постоянен за лицето“.

Жалбоподателят моли Централната избирателна комисия да отмени решение № 321-МИ от 02.02.2021 г. на ОИК – Плевен, и да укаже на същата да приеме и регистрира кандидатската листа, подадена от партия „Републиканци за България“ във връзка с частичния избор за кмет на кметство Николаево, община Плевен, на 28.02.2021 г.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с преписката по обжалваното решение, установи следното:

С предложение вх. № 480 от 01.02.2021 г., подписано от упълномощен представител на партия „Републиканци за България“, Георги Петров Мончев е предложен за регистрация като кандидат за кмет на кметство Николаево, община Плевен. Видно от удостоверение за промени на постоянен адрес, считано от 03.04.2000 г. постоянният адрес на предложения за регистрация като кандидат за кмет е гр. …, ул. „…“ № …, община Ловеч, област Ловеч.

Видно от удостоверение за промени на настоящ адрес, считано от 26.03.2020 г. настоящият адрес на предложения за регистрация като кандидат за кмет е с. …, ул. „…“ № …, община Плевен, област Плевен.

С обжалваното решение ОИК – Плевен, е отказала регистрация, като е приела, че за да упражни пасивно избирателно право, още повече в избори за кмет на кметство, законодателят е предвидил кандидатът да живее в едно населено място, което предполага то да се намира в съответната община, а не в две населени места в две различни общини.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена е в срок и от лице с правен интерес, и разгледана по същество е основателна по следните съображения:

В чл. 397, ал. 1 ИК е предвидено, че право да бъдат избирани за кметове имат български граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място.

Съгласно т. 1 на раздел ІІ на Решение № 627-МИ от 19.08.2019 г. на Централната избирателна комисия, което е приложимо към частичните избори на 28.02.2021 г., в изборите за кмет на кметство по смисъла на ИК да си живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място означава за кандидатите български граждани да имат адресна регистрация и по постоянен, и по настоящ адрес на територията на Република България, като поне единият от тях е в населено място на територията на съответното кметство към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на избора. Тъй като в периода след 27.08.2020 г. предложеният за регистрация кандидат има адресна регистрация и по постоянен, и по настоящ адрес на територията на Република България, съответно в гр. Ловеч и с. Николаево, община Плевен, като настоящият му адрес е в с. Николаево, считано от 26.03.2020 г., за което е предложен за кмет, то Централната избирателна комисия приема, че предложеният за кандидат отговаря на изискванията на чл. 397, ал. 1 ИК и отказът на ОИК – Плевен, да го регистрира е незаконосъобразен.

Поради горните съображения ЦИК счита, че Решение № 321-МИ от 02.02.2021 г. на ОИК – Плевен, е незаконосъобразно, поради което същото следва да бъде отменено и преписката върната на ОИК – Плевен, за ново произнасяне с оглед дадените в настоящото решение указания. Указва на ОИК – Плевен да регистрира предложената кандидатска листа на партия „Републиканци за България“ в частичния избор за кмет на кметство Николаево, област Плевен, на 28 февруари 2021 г.

Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 321-МИ от 02.02.2021 г. на ОИК – Плевен.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Плевен, за ново произнасяне съобразно задължителните указания в мотивите на решението.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

НН/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3385-МИ / 30.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 3384-МИ / 29.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Радомир, област Перник

  • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

  • всички решения