Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1983-МИ
София, 3 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от Цветан Генчев Цветанов, в качеството му на председател на партия „Републиканци за България“, срещу решение № 320-МИ от 01.02.2021 г. на ОИК – Плевен

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба на електронната поща с вх. № ЧМИ-15-6 от 02.02.2021 г. от Цветан Генчев Цветанов, в качеството му на председател на партия „Републиканци за България“, срещу решение № 320-МИ от 01.02.2021 г. на ОИК – Плевен, с което е отказана регистрацията на предложения от партия „Републиканци за България“ кандидат Георги Петров Мончев – за кмет на кметство Николаево, община Плевен, в частичния избор на 28.02.2021 г. Жалбата е изпратена по компетентност от ОИК – Плевен, ведно с цялата преписка.

В преписката, комплектувана от ОИК – Плевен, се съдържат копия от: решение № 320-МИ от 01.02.2021 г. на ОИК – Плевен; протокол № 90 от 01.02.2021 г. от заседание на ОИК – Плевен; предложение (Приложение № 62-МИ-НЧ) с вх. № 476 от 31.01.2021 г.; заявление-декларация (Приложение № 64-МИ-НЧ) от 31.01.2021 г.; пълномощно в полза на Христослав Михайлов Михайлов.

В жалбата се твърди, че по заявление с вх. № 465 от 25.01.2021 г. за регистриране на кандидат на партията ОИК – Плевен, е постановила решение № 312-МИ от 28.01.2021 г., с което отхвърля заявлението за регистрация на кандидат на партията. Като аргумент за незаконосъобразност на обжалваното решение жалбоподателят изтъква обстоятелството, че общинската избирателна комисия е постановила същото при ясно съзнание, че решение № 312-МИ от 28.01.2021 г. е влязло в сила.

Жалбоподателят моли Централната избирателна комисия да отмени решене № 320-МИ от 01.02.2021 г. на ОИК – Плевен и да укаже на същата да приеме и регистрира кандидатската листа, подадена от партия „Републиканци за България“ във връзка с частичния избор за кмет на кметство Николаево, община Плевен, на 28.02.2021 г.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с преписката по обжалваното решение, установи следното:

По предложение (Приложение № 62-МИ-НЧ) с вх. № 476 от 31.01.2021 г., 15.00 ч., с обжалваното решение ОИК – Плевен, е отказала регистрацията като кандидат на партия „Републиканци за България“ за кмет на кметство Николаево Георги Петров Мончев. Мотив за отказа е обстоятелството, че по предложение с вх. № 465 от 25.01.2021 г. от същата партия за регистрация на кандидата Петър Георгиев Мончев с решение № 312-МИ от 28.01.2021 г. общинската избирателна комисия се е произнесла с решение за отхвърляне по чл. 85, ал. 4 ИК, което е изпратено ведно с цялата преписка в Централната избирателна комисия с писмо с вх. № ЧМИ-15-3 от 29.01.2021 г. при ЦИК.

Решение № 312-МИ от 28.01.2021 г. е обявено на страницата на ОИК и таблото за обявления в община Плевен на датата на приемането му. По отношение на него в законния тридневен срок не е постъпила жалба съгласно изискванията на чл. 85, ал. 4, изр. второ ИК, поради което същото е влязло в сила на 01.02.2021 г.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена е в срок и от лице с правен интерес, и разгледана по същество е основателна по следните съображения:

По заявление с вх. № 465 от 25.01.2021 г. за регистрация на Петър Георгиев Мончев като кандидат на партия „Републиканци за България“ за кмет на кметство Николаево, община Плевен, ОИК – Плевен, се е произнесла с решение за отхвърляне № 312-МИ от 28.01.2021 г., което е влязло в сила 01.02.2021 г.

Това решение не съставлява пречка за регистриране на предложения от партия „Републиканци за България“ с предложение с вх. № 476 от 31.01.2021 г. кандидат Георги Петров Мончев. Преценката за съответствието на административния акт с изискванията на закона се извършва към датата на приемането на акта.

По предложение с вх. № 476 от 31.01.2021 г. общинската избирателна комисия се е произнесла с обжалваното решение на 01.02.2021 г., към която дата преписката по регистрацията на първия предложен от партията кандидат с вх. № 465 от 25.01.2021 г. е била приключила с влязла в сила акт.

Следователно заявление № 465 от 25.01.2021 г. и приетото по него решение № 312-МИ от 28.01.2021 г., влязло в сила на 01.02.2021 г., не съставляват пречка за регистрация на кандидата Георги Петров Мончев.

Поради горните съображения ЦИК счита, че Решение № 320-МИ от 01.02.2021 г. на ОИК – Плевен, е незаконосъобразно, поради което същото следва да бъде отменено и преписката върната на ОИК – Плевен, за ново произнасяне с оглед дадените в настоящото решение указания.

Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 320-МИ от 01.02.2021 г. на ОИК – Плевен.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Плевен, за ново произнасяне съобразно задължителните указания в мотивите на решението.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

НН/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3372-ЕП/НС / 27.05.2024

    относно: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и народни представители на 9 юни 2024 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

  • № 3371-НС / 27.05.2024

    относно: жалба от Ц. П. – упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“ за нарушение на чл. 183 ал. 4 от Изборния кодекс

  • № 3370-ЕП / 27.05.2024

    относно: регистрация на Христо Атанасов Костов кандидат под № 3 в кандидатската листа на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

  • всички решения