Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1982-МР
София, 3 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от Инициативен комитет за участие в информационната кампания в общ местен референдум в следните населени места от община Несебър: гр. Обзор, с. Баня, с. Приселци, с. Раковсково, с. Емона, с. Паницово и с. Козница, на 28 февруари 2021 г., представляван от Росен Илиев Кръстев, срещу решение № 4 от 27.01.2021 г. на ОИК – Несебър

В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпила жалба, заведена с вх. № МР-12-2 от 31.01.2021 г., от Инициативен комитет за участие в информационната кампания в общ местен референдум в следните населени места от община Несебър: гр. Обзор, с. Баня, с. Приселци, с. Раковсково, с. Емона, с. Паницово и с. Козница, на 28 февруари 2021 г., представляван от Росен Илиев Кръстев, срещу решение № 4 от 27.01.2021 г. на ОИК – Несебър, в частта, в която е определила фигурата на заместник председател в състава на секционните избирателни комисии (СИК).

По повод постъпилата жалба Централната избирателна комисия е изискала от ОИК – Несебър, преписката във връзка с приетото от комисията решение № 4 от 27.01.2021 г. В изпълнение на протоколното решение на ЦИК ОИК – Несебър, е изпратила преписката с писмо с вх. № МР-15-3 от 02.02.2021 г.

С решение № 4 от 27.01.2021 г. ОИК – Несебър, е определила, че при произвеждане на местния референдум, насрочен на 28.02.2021 г., всяка СИК ще се състои от 5 членове, в това число председател, заместник-председател и секретар, или общо 9 броя СИК по 5 членове.

Жалбоподателят твърди, че № 4 от 27.01.2021 г. на ОИК – Несебър, е неправилно и необосновано. По-конкретно, наведени са следните доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение:

- в три от секциите, а именно – „секции с номера № 02 15 00 001, № 02 15 00 002 и № 02 15 00 003 избирателите са над 500 за всяка отделна СИК“, поради което, макар „формално ОИК – Несебър, да е изпълнила изискването досежно минималния брой членове на СИК“, то „предвид писмо изх. № 37-00-4/20.01.2021 г. на министъра на здравеопазването, издадено във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка“, един „разширен брой на СИК от 7 души би провел по-бързо и би обслужил вота на сериозния брой гласоподаватели в гр. Обзор“;

- ОИК – Несебър, неправилно е определила, че всяка СИК се състои от председател, заместник-председател, секретар и членове, което противоречи на разпоредбата на чл. 7, ал. 3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС), в която изрично е предвидено, че ОИК назначава СИК в състав: председател, секретар и до 5 членове. Отделно от това, „фигурата на зам.-председател не се съдържа и в Решение № 1936-МР от 19 януари 2021 г. на ЦИК“, с което са определени възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на общия местен референдум на 28.02.2021 г.

В тази връзка, жалбоподателят моли ЦИК да отмени решение № 4 от 27.01.2021 г. на ОИК – Несебър, в обжалваната му част, като промени общия брой на членовете на СИК в секции с номера № 02 15 00 001, № 02 15 00 002 и № 02 15 00 003, находящи се в гр. Обзор, от 5 на 7 членове, както и да постанови, че назначените СИК за произвеждане на общия местен референдум на 28.02.2021 г. се състоят от председател, секретар и членове.

С решение № 5 от 27.01.2021 г. ОИК – Несебър, се е произнесла относно разпределението на броя членове на СИК на територията на община Несебър между партиите и коалициите за произвеждане на местния референдум, насрочен на 28.02.2021 г., като отново е приела, че от общо 45 членове на СИК ръководните членове ще са 27 броя – съответно по 3 позиции във всяка СИК – председатели, заместник-председатели и секретари. Доколкото цитираното решение е прието и на основание обжалваното решение № 4 от 27.01.2021 г., жалбоподателят счита, че ЦИК следва да отмени решение № 5 от 27.01.2021 г. на ОИК – Несебър в тази му част като правна последица от евентуалната отмяна на решение № 4 от 27.01.2021 г. на комисията.

Инициативният комитет, представляван от Росен Илиев Кръстев, е регистриран за участие в информационната кампания в общия местен референдум на 28 февруари 2021 г. с решение № 2 от 20.01.2021 г. на ОИК – Несебър, поради което ЦИК счита, че същият притежава необходимата активна легитимация и има правен интерес от оспорването на решение № 4 от 27.01.2021 г. на ОИК – Несебър.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с всички релевантни факти и обстоятелства, както и с приложените по преписката документи, приема, че жалбата е процесуално допустима, тъй като е подадена от инициативен комитет, регистриран за участие в информационната кампания в общия местен референдум на 28 февруари 2021 г., т.е. от надлежна страна, която притежава необходимата активна процесуална легитимация и има правен интерес от оспорването на решение № 4 от 27.01.2021 г. на ОИК – Несебър. Процесната жалба е подадена и в законоустановения в разпоредбата на чл. 88, ал. 1 ИК тридневен срок – същата е постъпила по електронната поща на ЦИК на 30.01.2021 г., в 14.31 часа.

Централната избирателна комисия намира жалбата за частично основателна поради следните съображения :

По аргумент от чл. 92, ал. 4, т. 2 ИК, приложим на основание препращащата норма на § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС, за секции с над 500 избиратели, броят на членовете на СИК е до 9 членове, но не по-малко от 5. Следователно, като е определила, че СИК за произвеждане на общия местен референдум на 28.02.2021 г., включително и в секциите с номера № 02 15 00 001, № 02 15 00 002 и № 02 15 00 003, находящи се в гр. Обзор, ще се състоят от 5 членове, ОИК – Несебър е постановила решението си в съответствие с изискванията на закона.

Централната избирателна комисия счита, че решение № 4 от 27.01.2021 г. на ОИК – Несебър, е неправилно в частта, в която комисията е определила, че всяка СИК ще се състои от председател, заместник-председател, секретар и членове. В тази му част обжалваното решение е постановено в противоречие с разпоредбата на чл. 7, ал. 3 ЗПУГДВМС, в която изрично е предвидено, че ОИК назначава СИК в състав: председател, секретар и до 5 членове, т.е. в състава на комисията няма заместник-председател.

При така установената фактическа обстановка ЦИК намира, че решение № 4 от 27.01.2021 г. на ОИК – Несебър, в обжалваната му част следва да бъде отменено като незаконосъобразно, а преписката върната на ОИК – Несебър, със задължителни указания при назначаването на членовете на СИК да бъде съобразена императивната разпоредба на чл. 7, ал. 3 ЗПУГДВМС.

Централната избирателна комисия счита, че не е компетентна да се произнесе по искането на жалбоподателя за отмяната на решение № 5 от 27.01.2021 г. на ОИК – Несебър, тъй като не е сезирана с жалба срещу същото решение по предвидения в закона ред.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс във връзка с § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 4 от 27.01.2021 г. на ОИК – Несебър, в частта, в която комисията е определила, че всяка СИК ще се състои от председател, заместник-председател, секретар и членове.

ВРЪЩА на ОИК – Несебър, със задължителни указания при назначаването на членовете на СИК да бъде съобразена императивната разпоредба на чл. 7, ал. 3 от ЗПУГДВМС.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

КИ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3343-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: реда за образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3342-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: определяне на изпълнител по обществена поръчка в процедура на договаряне без предварително обявление за изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване и ролки със специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. по обособени позиции

  • № 3341-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район – Хасковски

  • всички решения