Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 198-ЕП
София, 23.04.2019

ОТНОСНО: регистрация и обявяване на кандидатската листа на партия „Демократи за отговорност, свобода и толерантност (ПП ДОСТ)“ с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е предложение от партия „Демократи за отговорност, свобода и толерантност (ПП ДОСТ)“, подписано от Лютви Ахмед Местан в качеството му на председател и представляващ партията, заведено под № 12 на 21 април 2019 г. в регистъра на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България, за регистрация и обявяване на кандидатската листа на партия „Демократи за отговорност, свобода и толерантност (ПП ДОСТ)“ с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва: Бюлент Бахриев Хасанов, Юзджан Фикрет Тургут, Танер Фикри Алимолла, Ферит Джевдетов Садъков, Никола Йорданов Тодоров, Анифе Мустафа Добринишка, Чидем Юмют Ахмедова, Хасан Гюнеров Хасанов, Нуршен Виждан Туртут, Ружди Юсеин Кайалъ, Юмер Сабахтин Юмер, Синан Вайдет Гаваз, Айгюл Кезимова Джамбазова-Юсуф, Айтен Мустафова Мустафова, Халим Нурсетов Ахмедов, Берсант Хасан Ходжа и Румен Боянов Райчев.

Партията е регистрирана с Решение № 135-ЕП от 10 април 2019 г. на ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Към предложението са приложени заявления-декларации по чл. 365, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 ИК от кандидатите – 17 бр.

По преписката е представено писмо с вх. № ЕП-04-03-49 от 22.04.2019 г. от ГД „ГРАО“ в МРРБ за извършена проверка на кандидатската листа на партия „Демократи за отговорност, свобода и толерантност (ПП ДОСТ)“ със заключение, че проверката е установила, че лицата, посочени в листата, отговарят на условията на чл. 351, ал. 1 от Изборния кодекс и т. 1 от Решение № 73-ЕП от 5 април 2019 г. на ЦИК.

Централната избирателна комисия счита, че са налице изискванията на чл. 351, ал. 1, чл. 364, чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и Решение № 73-ЕП от 5 април 2019 г. на ЦИК за регистрация на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, издигнати с кандидатска листа на партия „Демократи за отговорност, свобода и толерантност (ПП ДОСТ)“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатската листа на партия „Демократи за отговорност, свобода и толерантност (ПП ДОСТ)“ с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

1.

Бюлент Бахриев Хасанов

2.

Юзджан Фикрет Тургут

3.

Танер Фикри Алимолла

4.

Ферит Джевдетов Садъков

5.

Никола Йорданов Тодоров

6.

Анифе Мустафа Добринишка

7.

Чидем Юмют Ахмедова

8.

Хасан Гюнеров Хасанов

9.

Нуршен Виждан Тургут

10.

Ружди Юсеин Кайалъ

11.

Юмер Сабахтин Юмер

12.

Синан Вайдет Гаваз

13.

Айгюл Кезимова Джамбазова-Юсуф

14.

Айтен Мустафова Мустафова

15.

Халим Нурсетов Ахмедов

16.

Беркант Хасан Ходжа

17.

Румен Боянов Райчев


На регистрираните кандидати да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 23.04.2019 в 20:28 часа

Календар

Решения

  • № 559-ЕП / 19.07.2019

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „168 ЧАСА“ ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 558-ЕП / 19.07.2019

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Хитрино, област Шумен, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

  • № 557-ЕП / 18.07.2019

    относно: налагане на административно наказание против „ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ“ ООД, представлявано от управителя Злати Станков Златев, за нарушение на изискването на чл. 180, ал. 1 от Изборния кодекс

  • всички решения