Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1973-ПВР/МИ
София, 15 август 2012 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Ловеч, област Ловеч, назначена с Решение № 339-ПВР/МИ от 16 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-893 от 27.07.2012 г. от Ирина Любенова Митева - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промяна в състава на ОИК - Ловеч, област Ловеч. Предлага се на мястото на Любомир Найденов Георгиев - член на ОИК - Ловеч, да бъде назначена за член на ОИК Станка Русенова Саева. Приложени са молба от Любомир Найденов Георгиев за освобождаването му като член на ОИК - Ловеч; декларация по чл. 16,ал. 2 от ИК от Станка Русенова Саева; копие от дипломата за завършено висше образование и копие от лична карта на Станка Русенова Саева; пълномощно от Бойко Методиев Борисов на Николай Нанков Нанков и пълномощно от Николай Нанков Нанков на Ирина Любенова Митева.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Ловеч, област Ловеч, Любомир Найденов Георгиев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Ловеч, област Ловеч, Станка Русенова Саева, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения