Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1973-ПВР/МИ
София, 15 август 2012 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Ловеч, област Ловеч, назначена с Решение № 339-ПВР/МИ от 16 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-893 от 27.07.2012 г. от Ирина Любенова Митева - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промяна в състава на ОИК - Ловеч, област Ловеч. Предлага се на мястото на Любомир Найденов Георгиев - член на ОИК - Ловеч, да бъде назначена за член на ОИК Станка Русенова Саева. Приложени са молба от Любомир Найденов Георгиев за освобождаването му като член на ОИК - Ловеч; декларация по чл. 16,ал. 2 от ИК от Станка Русенова Саева; копие от дипломата за завършено висше образование и копие от лична карта на Станка Русенова Саева; пълномощно от Бойко Методиев Борисов на Николай Нанков Нанков и пълномощно от Николай Нанков Нанков на Ирина Любенова Митева.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Ловеч, област Ловеч, Любомир Найденов Георгиев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Ловеч, област Ловеч, Станка Русенова Саева, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3459-МИ / 10.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Криводол, област Враца

  • № 3458-ЕП/НС / 10.06.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3369-ЕП/НС от 27 май 2024 г. и Решение № 3455-ЕП/НС от 9 юни 2024 г.

  • № 3457-ЕП/НС / 09.06.2024

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения