Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1973-ПВР/МИ
София, 15 август 2012 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Ловеч, област Ловеч, назначена с Решение № 339-ПВР/МИ от 16 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-893 от 27.07.2012 г. от Ирина Любенова Митева - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промяна в състава на ОИК - Ловеч, област Ловеч. Предлага се на мястото на Любомир Найденов Георгиев - член на ОИК - Ловеч, да бъде назначена за член на ОИК Станка Русенова Саева. Приложени са молба от Любомир Найденов Георгиев за освобождаването му като член на ОИК - Ловеч; декларация по чл. 16,ал. 2 от ИК от Станка Русенова Саева; копие от дипломата за завършено висше образование и копие от лична карта на Станка Русенова Саева; пълномощно от Бойко Методиев Борисов на Николай Нанков Нанков и пълномощно от Николай Нанков Нанков на Ирина Любенова Митева.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Ловеч, област Ловеч, Любомир Найденов Георгиев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Ловеч, област Ловеч, Станка Русенова Саева, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения