Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1972-МИ
София, 1 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Венец, област Шумен

В Централната избирателна комисия по електронната поща с вх. № МИ-10-4 от 29.01.2021 г. е постъпило писмо от община Венец, област Шумен, с приложено предложение от Любомир Димитров Христов – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ и областен координатор на ПП „ГЕРБ“ – Шумен, за промяна в ОИК – Венец. Предлага се на мястото на Невим Ридванова Махмуд, председател на ОИК, да бъде назначен Сребрин Христов Станчев.

Приложени са: заявление от Невим Ридванова Махмуд за освобождаването й като председател на ОИК – Венец, декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копия от диплома за завършено висше образование и лична карта на Сребрин Христов Станчев и пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Венец, област Шумен, Невим Ридванова Махмуд, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Венец, област Шумен, Сребрин Христов Станчев, ЕГН ….

На назначения председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения