Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 197-ЕП
София, 23 април 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация и обявяване на кандидатската листа на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 

Постъпило е предложение от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“, подписано от Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов в качеството им на представляващи коалицията, заведено под № 8 на 19 април 2019 г. в регистъра на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България, за регистрация и обявяване на кандидатската листа на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва: Радан Миленов Кънев, Стефан Любомиров Тафров, Албена Симеонова Върбанова, Мария Йорданова Спирова, Цецка Георгиева Бачкова, Росен Мирославов Богомилов, Алина Добромирова Добрева, Димитър Стойчев Филипов, Тома Георгиев Белев, Емил Александров Георгиев, Владимир Бонов Славенски, Васил Костадинов Гюров, Сева Тони Памукчиева, Павел Димитров Попов, Даниела Стоянова Божинова, Михаил Александров Панайотов и Стоян Александров Михалев

Коалицията е регистрирана с Решение № 111-ЕП от 9 април 2019 г. на ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Към предложението са приложени заявления-декларации по чл. 365, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 ИК от кандидатите – 17 бр.

По преписката е представено писмо с вх. № ЕП-04-03-45 от 22.04.2019 г. от ГД „ГРАО“ в МРРБ за извършена проверка на кандидатската листа на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ със заключение, че проверката е установила, че лицата, посочени в листата, отговарят на условията на чл. 351, ал. 1 от Изборния кодекс и т. 1 от Решение № 73-ЕП от 5 април 2019 г. на ЦИК.

Централната избирателна комисия счита, че са налице изискванията на чл. 351, ал. 1, чл. 364, чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и Решение № 73-ЕП от 5 април 2019 г. на ЦИК за регистрация на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, издигнати с кандидатска листа на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатската листа на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

1.

Радан Миленов Кънев

2.

Стефан Любомиров Тафров

3.

Албена Симеонова Върбанова

4.

Мария Йорданова Спирова

5.

Цецка Георгиева Бачкова

6.

Росен Мирославов Богомилов

7.

Алина Добромирова Добрева

8.

Димитър Стойчев Филипов

9.

Тома Георгиев Белев

10.

Емил Александров Георгиев

11.

Владимир Бонов Славенски

12.

Васил Костадинов Гюров

13.

Сева Тони Памукчиева

14.

Павел Димитров Попов

15.

Даниела Стоянова Божинова

16.

Михаил Александров Панайотов

17.

Стоян Александров Михалев


На регистрираните кандидати да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения