Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1969-НС
София, 1 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 36, чл. 133, ал. 3, т. 5, чл. 135, чл. 140, ал. 3, т. 6 и чл. 142 от Изборния кодекс и т. 17 и 26 от Решение № 1961-НС от 27 януари 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Незабавно след получаване на списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия или коалиция за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., Централната избирателна комисия (ЦИК) го предава, ведно с техническия носител, съдържащ списъка в структуриран електронен вид, на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (ГД „ГРАО“ в МРРБ) за проверка.

2. Проверките на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите, следват реда на вписването им в регистъра на ЦИК.

3. Проверката се извършва само при наличие на саморъчен подпис, положен пред упълномощени от партията или коалицията лица и обхваща:

- имената (собствено, бащино и фамилно);

- единния граждански номер на избирателя;

- наличие на саморъчни подписи на избирателите, положени пред упълномощените от партията или коалицията лица.

4. При установяване на 2500 коректни записа при извършване на проверката ГД „ГРАО“ в МРРБ прекратява проверката и уведомява ЦИК за резултата.

5. Проверката се извършва при спазване на следната процедура:

5.1. Член на ЦИК предава по опис приетия в комисията съответно списък на избирателите по чл. 133, ал. 3, т. 5 ИК или списък по чл. 140, ал. 3, т. 6 ИК, на служител от ГД „ГРАО“ в МРРБ. Описът съдържа следните данни:

- наименование на партия или коалиция;

- дата и час на постъпване на списъка в ЦИК;

- броя на листовете на списъка;

- заявения брой от партия или коалиция избиратели, вписани в списъка;

- техническия носител.

5.2. За резултата от проверката ГД „ГРАО“ в МРРБ съставя протокол в два екземпляра, единия от които предоставя на ЦИК. Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от произвеждането на изборите. Протоколът съдържа следните данни:

- брой на избирателите по представения за проверка списък;

- брой проверени записи;

- общ брой установени коректни записи;

- общ брой установени некоректни записи, в т.ч.:

брой некоректни ЕГН или липсващи ЕГН;
брой несъответствия между ЕГН и имена;
брой повторени записи в списъка;
брой лица, участвали в предходни списъци;
брой неверни и непълни имена;
общ брой лица без избирателни права, в т.ч.:

лица, ненавършили 18-години;
лица, поставени под запрещение;
лица, изтърпяващи наказание лишаване от свобода.

5.3. Протоколът се подписва от директора на ГД „ГРАО“ в МРРБ и заедно със съответния списък по чл. 133, ал. 3, т. 5 ИК или списък по чл. 140, ал. 3, т. 6 ИК се връща на ЦИК, за което се съставя приемно-предавателна разписка в два екземпляра – за ЦИК и за ГД „ГРАО“ в МРРБ. Разписката се подписва от член на ЦИК и от служител на ГД „ГРАО“ в МРРБ. за което се съставя приемно-предавателна разписка в два екземпляра – за ЦИК и за ГД „ГРАО“ в МРРБ. Разписката се подписва от член на ЦИК и от служител на ГД „ГРАО“ в МРРБ.

5.4. Главна дирекция „ГРАО“ в МРРБ извършва проверката в 3-дневен срок, но не по-късно от 20 февруари 2021 г. (42 дни преди изборния ден).

6. Централната избирателна комисия установява резултата за списъците по чл. 133, ал. 3, т. 5 ИК или списъците по чл. 140, ал. 3, т. 6 ИК въз основа на извършената от ГД „ГРАО“ в МРРБ проверка в срок до 20 февруари 2021 г. (42 дни преди изборния ден).

7. При поискване от партия или коалиция, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., Централната избирателна комисия предоставя в писмен вид данните от протокола и установения резултат на представения от партията или коалицията съответно списък по чл. 133, ал. 3, т. 5 ИК или по чл. 140, ал. 3, т. 6 ИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.
 


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

СД/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения