Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1964-МИ
София, 28 януари 2021 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Ардино, област Кърджали

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-10-2 от 27.01.2021 г. е постъпило предложение от Шахин Мехмедов Байрамов – упълномощен представител на ДПС – Ардино, за промяна в ОИК – Ардино. Предлага се на мястото на Мехмед Ахмедов Алиев – секретар на ОИК, да бъде назначен Джейлян Ръфкиев Муталибов.

Към предложението са приложени: заявление от Мехмед Ахмедов Алиев за освобождаването му като секретар на ОИК – Ардино, декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Джейлян Ръфкиев Муталибол и 2 бр. пълномощни.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК – Ардино, област Кърджали, Мехмед Ахмедов Алиев, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК – Ардино, област Кърджали, Джейлян Ръфкиев Муталибов, ЕГН ….

На назначения секретар на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Зам.-председател: Кристина Стефанова

ЕЧ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения