Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1963-МИ/НР
София, 7 септември 2015 г.

ОТНОСНО: условията и реда за участие на наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 34, ал. 6 и чл. 111 - 116 вкл. от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1 във връзка с § 2 от ПЗР от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р  Е  Ш  И :

 

1. Наблюдатели по смисъла на ИК са дееспособни физически лица, представители на организациите, визирани в чл. 112, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ИК и регистрирани от ЦИК по реда, предвиден в Изборния кодекс.

2. Централната избирателна комисия приема решение за регистрация до 24 октомври 2015 г., 18,00 ч., на наблюдателите в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум:

2.1. български граждани*, изрично упълномощени представители на регистрираните български неправителствени организации;

2.2. чуждестранни представители на Европейския парламент, на чуждестранни парламенти, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и други парламентарни асамблеи, на чуждестранни партии и движения, както и лица, които не са български граждани и са посочени от партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите за общински съветници и за кметове, или от инициативните комитети, партии и коалиции, регистрирани за националния референдум.

3. Централната избирателна комисия регистрира българските неправителствени организации, които желаят да участват с изрично упълномощени представители като наблюдатели в изборите и/или в националния референдум, въз основа на заявления (приложения № 20-МИ и № 25-НР от изборните книжа), подписани от лицето, представляващо организацията съгласно актуалната й съдебна регистрация или от изрично упълномощено от него лице.

3.1. Заявленията по т. 3 се подават най-късно до 22.10.2015 г. и към тях се прилагат:

3.1.1. удостоверение за актуално правно състояние;

3.1.2. изрично пълномощно от лицето, представляващо организацията, когато документите се подават от упълномощено лице;

3.1.3. списък, подписан от представляващия съответната организация или от изрично упълномощено от него лице, съдържащ имената и единния граждански номер на изрично упълномощените представители на организацията, които да бъдат регистрирани като наблюдатели. Списъкът се представя на хартиен носител и в електронен вид на технически носител, във формат по образец, публикуван на интернет страницата на ЦИК;

3.1.4. пълномощни на изрично упълномощените представители на организацията, които да бъдат регистрирани като наблюдатели. Представителите на неправителствената организация може да бъдат упълномощени с общо пълномощно;

3.2. Когато една неправителствена организация е заявила регистрация на наблюдатели както за изборите за общински съветници и за кметове, така и за националния референдум, прилага документите по т. 3.1. само в един екземпляр, към заявлението за участие с наблюдатели в местните избори;

3.3. В случаите, при които след регистрацията й организацията прави предложения за промени или допълнения в списъка на регистрираните наблюдатели, представя в ЦИК заявление (Приложение № 21-МИ или Приложение № 26-НР от изборните книжа).

4. Министерството на външните работи отправя покана към организациите по т. 2.2., както и към лицата, посочени от партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите за общински съветници и за кметове или инициативни комитети, партии и коалиции, регистрирани за националния референдум, или от чуждестранни партии и движения.

5. Централната избирателна комисия регистрира наблюдателите по т. 2.2. въз основа на искане от Министерството на външните работи (Приложение № 22-МИ и Приложение № 27-НР от изборните книжа), към което се прилага списък с имената, изпращащата организация, партия или движение и държавата по произход на предложените за регистрация наблюдатели.

6. Централната избирателна комисия регистрира наблюдателите по т. 2.1. въз основа на списъка по т. 3.1.3. при спазване на изискването на т. 3 и т. 3.1.

6.1. Всяко лице, регистрирано като наблюдател от организациите по т. 2.1. и т. 2.2., може да поиска да бъде заличена регистрацията му с писмено заявление, свободен текст, адресирано до Централната избирателна комисия.

7. Централната избирателна комисия публикува на интернет страницата си регистрите на наблюдателите (Приложение № 24-МИ и Приложение № 29-НР от изборните книжа), които съдържат организациите и упълномощените представители, регистрирани като наблюдатели. Достъпът до личните данни в регистрите се осъществява при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

8. Централната избирателна комисия издава удостоверения (Приложение № 25-МИ и Приложение № 26-МИ или Приложения № 30-НР и Приложение № 31-НР) на наблюдателите, регистрирани в местните избори или в националния референдум в тридневен срок от подаване на заявлението или искането. Централната избирателна комисия издава само едно удостоверение с индекс МИ/НР на наблюдателите, регистрирани и в местните избори, и в националния референдум.

9. Организациите, заявили наблюдатели по т. 2.1. и 2.2. могат да правят промени в списъка на регистрираните наблюдатели.

10. Наблюдателите на изборите за общински съветници и за кметове осъществяват дейността си от регистрирането им до следващите местни избори, а наблюдателите на националния референдум - до влизане в сила на решението за обявяване на резултатите от референдума.

11. Общият брой на наблюдателите, регистрирани от една неправителствена организация, не може да надвишава броя на избирателните секции в страната.

12. Общият брой на наблюдателите извън страната в националния референдум, регистрирани от една неправителствена организация, не може да надвишава броя на избирателните секции извън страната.

13. Наблюдателите имат право да:

13.1. присъстват на заседанията на избирателните комисии;

13.2. присъстват при получаването на изборните книжа и материали и подготовката на помещенията за гласуване;

13.3. присъстват в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден;

13.4. присъстват в изборното помещение по време на гласуването;

13.5. присъстват в изборното помещение при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което им се осигурява пряка видимост;

13.6. присъстват при предаване на бюлетините, останалите книжа и материали на комисиите по чл. 445, ал. 7 от ИК;

13.7. присъстват при въвеждането в избирателните комисии и изчислителните пунктове на данните от протоколите с резултатите от гласуването на секционните избирателни комисии; при въвеждането на данните може да присъства само един наблюдател от една и съща организация;

13.8. получат срещу подпис:

- за наблюдателите в местните избори - копие от протокола за съответния вид избор с резултатите от гласуването в избирателната секция, както и с резултатите от гласуването в изборния  район;

- за наблюдателите в националния референдум - копие от протокола за националния референдум с резултатите от гласуването в избирателната секция, както и с резултатите от гласуването в района;

- за наблюдателите и в местните избори, и в националния референдум - копие от протокола за съответния вид избор с резултатите от гласуването в избирателната секция, както и с резултатите от гласуването в изборния район и копие от протокола за националния референдум с резултатите от гласуването в избирателната секция, както и с резултатите от гласуването в района;

13.9. подават жалби и сигнали за нарушения на изборния процес;

13.10. извършват одит и проверка на системата за машинно гласуване;

13.11. присъстват на всички останали етапи от изборния процес.

14. В една избирателна секция може да присъстват най-много двама наблюдатели от една и съща организация, като в изборното помещение може да присъства само един от тях. Наблюдателите не са обвързани с конкретна избирателна секция.

15. По аргумент на чл. 34, ал. 6 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС във връзка с чл. 34, ал. 6 от ИК на регистрираните наблюдатели в местните избори и в този национален референдум не се издават удостоверения за гласуване на друго място.

16. Държавните и местните органи и техните администрации и избирателните комисии са длъжни да оказват съдействие на наблюдателите и да им предоставят при поискване сведения и документи във връзка с изпълнение на правомощията им.

17. През всички етапи от изборния процес наблюдателят се легитимира с издаденото му удостоверение. Удостоверението се издава в един екземпляр.

18. В изборния ден, съответно деня на референдума, наблюдателите са длъжни да носят само отличителни знаци и удостоверения по образец, утвърден от Централната избирателна комисия. Наблюдателите, които носят отличителни знаци извън утвърдените от Централната избирателна комисия или не носят отличителни знаци или удостоверения, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се оспорва пред общинската избирателна комисия или пред Централната избирателна комисия, когато се оспорва решение на секционна комисия извън страната. Общинската избирателна комисия и Централната избирателна комисия се произнасят незабавно. Решението не подлежи на обжалване.

19. Едно лице не може да бъде едновременно наблюдател, анкетьор или придружител.

20. Наблюдателите в изборите за общински съветници и кметове, а също така и лицата от органите на управление на организациите, подали заявление за участие с наблюдатели в местните избори, не могат да съвместяват и други качества в изборния процес, като член на избирателна комисия, застъпник, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, кандидат за съответния вид избор, а така също и да членуват в ръководствата на политическите субекти, участници в местните избори.

21. За дейността си наблюдателите не може да получават възнаграждение от партии, коалиции, инициативни комитети и техните кандидати.

22. Наблюдателите осъществяват дейността си добросъвестно, като спазват законите на Република България, съответно на страната, в която се намират при осъществяване на дейността си и имат както правата и задълженията, изброени по-горе, така и други такива, произтичащи пряко или непряко от приложимия закон.

23. Централната избирателна комисия започва да приема заявления за регистрация на наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум, считано от 14 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

* Решение № 9418/12.09.2015 г. на ВАС

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения