Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1952-МИ
София, 22 януари 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ за участие в частичните избори, насрочени на 28 февруари 2021 г.

Постъпило е заявление от партия „ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“, подписано от Е. Д. М. – упълномощен от председателя на партията Николай Симеонов Малинов, заведено под № 12 на 21 януари 2021 г. в регистъра на партиите за участие в частичните избори за кмет на кметство Стежерово, община Левски, област Плевен, за кмет на община Баните, област Смолян, за кмет на кметство Мъглен, община Айтос, област Бургас, за кмет на кметство Калейца, община Троян, област Ловеч, за кмет на кметство Трояново, община Камено, област Бургас, за кмет на кметство Николаево, община Плевен, област Плевен, за кмет на кметство Поточарка, община Крумовград, област Кърджали, за кмет на кметство Славовица, община Долна Митрополия, област Плевен, за кмет на кметство Пудрия,община Криводол, област Враца, за кмет на кметство Боян, община Венец, област Шумен, за кмет на кметство Слънчево, община Аксаково, област Варна, за кмет на община Мъглиж, област Стара Загора,  насрочени на 28 февруари 2021 г.

Към заявлението са приложени:

1. Удостоверение за актуално състояние на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“, издадено на 12.01.2021 г. от СГС, VІ-3 състав, по ф.д. № 606/2009 г.

2. Образец от подписа на представляващия партия „ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ Николай Симеонов Малинов.

3. Образец от печата на партията.

4. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-17 от 19.01.2021 г. на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“.

5. Нотариално заверено пълномощно от 18.12.2020 г. в полза на Е. Д. М..

6. Банково удостоверение от „Юробанк България“ АД за банковата сметка, която ще обслужва предизборната кампания на партията.

7. Лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.

8. Списък от 3256 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината като ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“.

От протокол с вх. № ЧМИ-04-03-2/22.01.2021 г. на ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ в ЦИК за участие в частичните избори, насрочени за 28 февруари 2021 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“.   

Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 464 от Изборния кодекс и Решение № 1841-МИ от 16 юли 2020 г. на ЦИК за регистрация на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ за участие в частичните избори, насрочени на 28 февруари 2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“, чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА партия „ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ за участие в частичните избори за кмет на кметство Стежерово, община Левски, област Плевен, за кмет на община Баните, област Смолян, за кмет на кметство Мъглен, община Айтос, област Бургас, за кмет на кметство Калейца, община Троян, област Ловеч, за кмет на кметство Трояново, община Камено, област Бургас, за кмет на кметство Николаево, община Плевен, област Плевен, за кмет на кметство Поточарка, община Крумовград, област Кърджали, за кмет на кметство Славовица, община Долна Митрополия, област Плевен, за кмет на кметство Пудрия,община Криводол, област Враца, за кмет на кметство Боян, община Венец, област Шумен, за кмет на кметство Слънчево, община Аксаково, област Варна, за кмет на община Мъглиж, област Стара Загора,  насрочени на 28 февруари 2021 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Александър Андреев

Зам.-председател: Силва Дюкенджиева

СтС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения